نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی نگرش (شناختی، عاطفی، رفتاری) جوانان شهر مشهد نسبت به هویت ایرانی - اسلامیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: پژوهشی علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مرداد 1382

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

- تنظیم مقاله پژوهشی با عنوان طرح و ارائه ان به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

طرح بررسی نگرش جوانان مشهد به عناصر هویت دینی و ملی با هدف شناخت جهت گیری شناختی، عاطفی و رفتاری جوانان شهر مشهد نسبت به مولفه های اصلی تشکیل دهنده هویت ایرانی و اسلامی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه جوانان دختر و پسر 28-18 ساله ساکن در شهر مشهد بوده اند و حجم نمونه 600 نفر تعیین و با روش نمونه گیری طبقه بندی متناسب به حجم انتخاب شدند. هویت ملی با توجه سه بعد سرزمین، تاریخی- فرهنگی و اجتماعی و هویت دینی در ابعاد اجتماعی، تاریخی- فرهنگی و نگرش به نفس دین مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه شامل طیف لیکرت بوده به این ترتیب که بعد شناختی هویت با 19 گویه، بعد عاطفی با 18 گویه و بعد تمایل رفتاری با 21 گویه اندازه گیری شدند.
روایی ابزار با استفاده از روش توافق دوران حاصل شده و جهت اطمینان از اعتبار ابزار از شاخص آلفای کرانباخ بهره گرفتیم که مقدار آن برای مقیاس کلی هویت دینی- ملی
93%، برای خرده مقیاس هویت دینی 85 درصد و برای خرده مقیاس هویت ملی نیز 93 درصد محاسبه شد. یافته های تحقیق بیانگر آن است که:
1- در حیطه هویت دینی- ملی
79.4  درصد پاسخگویان نگرش مثبت، 19.7 درصد نگرش بینابین و 0.9 درصد نگرش منفی داشته اند.
2- در حیطه هویت ملی،
76.2 درصد پاسخگویان نگرش مثبت، 23 درصد نگرش بینابین و 0.9 درصد نگرش منفی داشته اند.
بررسی ابعاد سه گانه نگرش به هویت ملی بیانگر آن است که در بعد شناختی،
60.2 درصد نگرش مثبت، 36.5 درصد نگرش بینابین و 3.3 درصد نگرش منفی دارند. در بعد عاطفی درصدهای مربوطه به ترتیب 1.2 و 15.6، 83.2 درصد و در بعد رفتاری به ترتیب 3.6 و 24.0، 72.4 بوده است. میانگینهای نمرات محاسبه شده نیز برای مقیاس کلی هویت ملی 2.54 و برای ابعاد سه گانه شناختی،‌ عاطفی و رفتاری به ترتیب 2.54 و 2.66، 2.4 (دربازه 3-1) بوده است.
3- در حیطه هویت دینی،
80.6 درصد پاسخگویان نگرش مثبت، 17.3 درصد موضع بینابین و 2.1 درصد موضع منفی داشته اند. بررسی نگرش به هویت دینی در ابعاد سه گانه نگرش بیانگر آن است که در بعد شناختی 83.2 درصد موضع مثبت، 14.1 درصد موضع بینابین و 2.8 درصد موضع منفی دارند. این نسبتها برای بعد عاطفی به ترتیب 2.9 و 16.0 و 81.1 درصد و برای بعد رفتاری به ترتیب 5.7 و 18.9، 75.5 درصد محاسبه شد. میانگین نمرات محاسبه شده برای مقیاس کلی هویت دینی 2.61 و برای ابعاد سه گانه شناختی، عاطفی و رفتاری به ترتیب 2.53 و 2.67، 2.65 (دربازه 3-1) محاسبه شده است.
4- میانگین نمرات نگرش به هویت دینی و ملی به تفکیک عناصر تشکیل دهنده به این ترتیب بوده که در حیطه هویت ملی، میانگین بعد اجتماعی
2.82، بعد تاریخی- فرهنگی 2.59 و بعد سرزمین 2.52 (دربازه 3-1) بوده است. در حیطه هویت دینی، میانگین بعد اجتماعی هویت 2.62، بعد تاریخی- فرهنگی 2.55 و بعد نفس دین 2.41 بوده است.

 
 
Title:Abstract:

The research is a study of the attitude of the young in Mashhad towards the elements of religious and national identity in order identify the cognitive, emotional and behavioral direction of the young in Mashhad towards the main items constructing Iranian and Islamic identity. The society of the research includes all 18-28 year old girls and boys residing in Mashhad. The sample consists of 600 who were selected according to proportional stratified sampling design. National identity was studied considering love of home, historical-cultural and social aspects and religious identity considering social, historical- cultural and religion itself, means of collecting data was questionnaire including Likert scale. Cognitive, emotional and behavioral dimensions were respectively measured by 19, 18 and 21 sentences. The instrument validity was obtained through judges agreement and to ensure the reliability the Cronbach’s Alfa was used. The Cronbach’s Alfa was measured for total scale of religious and national identity equal to %93, for religious identity subscale %85 and for national identity subscale 93%. The research findings suggest:
1- Towards the R.N.I %79 of informants expressed positive; %19.7 neutral and %0.9 negative direction.
2- Towards the N.I %762 of the informants expressed expressed positive direction, %23 neutral and %0.9 negative directions. Studying the three dimensions of N.I showed that in cognitive dimension bout %60.2 informants expressed positive direction, %36.5 neutral directions and %3.3 negative directions. In the emotional dimension the percentages were respectively %83.2, %15.6 and %1.2 and in the behavioral dimension were respectively %72.4. %24 and %3.6 the estimated were 2.54 for total scale of N.1 and 2.4, 2.66 and 2.54 (in the range of 1-3) respectively for cognitive, emotional and behavioral dimensions.
3- Towards the religions identity, %80.6 of informants expressed positive direction, %17.2 neutral and %2.1 negative directions. In the cognitive dimension %83.2 of informants expressed positive direction, %14.2 neutral directions and %2.8 negative directions. The proportions for emotional were respectively 2.9, 16.0 and 1.81 and for behavioral dimension respectively 5.7, 18.9 and 75.5. The mean for total scale of religious identity was calculated as 2.61 and for the triple dimensions, cognitive, emotional and behavioral respectively 2.53, 2.67 and 2.65 (in the range of 1-3).
4- The scores of attitude towards religious and national identity according to their constructing elements were as follow: In national identity area mean was 2.82, for historical-cultural aspect was 2.59 and home love had the for social dimension mean of 2.52 (in the range of 1-3). In religious identity area, the mean for social dimension was 2.62, for historical-cultural 2.55 and for religion itself the mean was 2.41.Keyword(s):