نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر ضد باکتریایی برخی از عصاره های گیاهی و خاصیت آنتاگونیستی دو گونه باکتری اپی فیت روی باکتریگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تربیت مدرس 

گروه پژوهشی: گیاه پزشکی

پژوهشگران: 
احمدی علیرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1369

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

با اطلاعات حاصل از اجرای این پروژه امکان تعریف پروژه تکمیلی جهت بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره های گیاهی فراهم می باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 37-88335335-88630480-88011001-021 ????? 4114-3945

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 343- 14115
 

چکیده:

باکتری P.syringae pv.syringae در سال 1361 برای اولین بار در ایران از درختان زردآلوی مبتلا به بیماری شانکرباکتریایی توسط بهار و همکاران در مناطقی از استان اصفهان مشاهده و جدا گردید. مطالعات مقدماتی (رحیمیان 1368، شمس بخش 1367 و بناپور و همکاران 1368) در استانهای کرمان و مازندران و تهران حاکی از وجود این باکتری در این استانها روی میزبانهای متعددی از جمله زردآلو، هلو، گوجه، گندم و چند گیاه زینتی میباشد.
معالجه و پیشگیری بیماری شانکرباکتریایی درختان میوه هسته دار با استفاده از روشهای: انتخاب پایه مقاوم، تغییر زمان هرس، مبارزه فیزیکی و شیمیایی و مصرف آنتی بیوتیکها مانند استرپتومایسین متداول است. البته کاربرد آنتی بیوتیکها در شرایط مزرعه مشکلاتی را بهمراه دارد و منجر به بروز سوشهای مقاوم باکتری بیماریزا میشود.
در این بررسی به منظور کنترل بیولوژیک باکتری
P.s.pv.syringae عامل بیماری شانکرباکتریایی درختان میوه هسته دار 3 ایزوله باکتری (ایزوله های ختمی، گیلاس و زرآلو) با عصاره اندامهای 12 گونه گیاهی به شرح زیر مورد ارزیابی قرار گرفته است:
انجیر
(Ficus carica L.)، سیر (Allium sativuml)، علف شور (salsola lanata)، اشنان (seidletzia rosmarinus)، درمنه (Atremisia herba-alba)، ختمی (Althaea officinalis)، توت (Morus abla)، شاه توت (Morus higral)، باریجه (Ferula gommos Boiss) و اسپند (Peganum harmala) ارزیابی بررسی خاصیت ضدباکتریایی عصاره های گیاهی از طریق روشهای:
1- آزمون دیسک کاغذی، 2- آزمون کدورت سنجی، 3- آزمون استفاده توام عصاره و سوسپانسون باکتری، 4- آزمون گیاه محک (مینا چمنی)
(Bellis perennis) 5- آزمون تین لایرکروماتوگرافی، انجام گرفته است.
نتایج حاصل از این بررسی نشان داده است که عصاره گیاهان سیر و میوه اسپند در مقایسه با سایرعصاره ها از قدرت بازدارندگی از رشد باکتریایی بیشتری برخوردار بوده و اثر بازدارندگی از رشد باکتریایی آنها با اثر آنتی بیوتیک استرپتومایسین (غلظت 1000 پی پی ام) برابری می کند نتایج بررسیهای اولیه با روش
TIC نشان میدهد که احتمالا اثر عصاره گیاه سیر روی ایزوله های ختمی، گیلاس و زردآلو ترکیباتی با Rf های 0.057 و 0.78 و 0.89 مربوط داده است. همچنین بنظر میرسد که Rf مواد بازدارنده رشد عصاره میوه اسپند روی ایزوله ختمی (0.51 و 0.73)، ایزوله گیلاس (0.13 و 0.33 و 0.51) و ایزوله زردآلو 0.33 میباشد.
در این بررسی عصاره اندامهای گیاهان درمنه، ختمی و میوه ختمی روی ایزوله های مورد بررسی اثربازدارندگی از خود نشان ندادند، ولی عصاره های اندامهای گیاهان انجیر، اشنان، علف شور و توت از قدرت بازدارندگی از رشد ضعیفی روی ایزوله های باکتری مورد بررسی داشته اند. ترکیبات عصاره های اندامهای گیاهان اسپند، باریجه، شاه توت و آنابازیس از قدرت ضدباکتریایی نسبتا خوبی برخوردار بوده است.
اثر بازدارندگی از رشد باکتریایی عصاره های گیاهی نشان میدهد که قدرت بازدارندگی عصاره ها با توجه به نوع اندام گیاهی و گونه گیاه مورد بررسی با یکدیگر متفاوت میباشند بطوریکه اثر بازدارندگی از رشد باکتریایی اسپند و میوه اسپند با یکدیگر مساوی نبوده و میوه اسپند از قدرت بازدارندگی از رشد بیشتری برخوردار است. همچنین بررسی قدرت بازدارندگی از رشد باکتریایی دو گونه گیاه آنابازیس
A. setifer, A.aphylla نشان میدهد که گونه A.setifer نسبت به گونه A.aphylla تاثیر بیشتری داشته است.
بررسی اثر آنتاگونیستی دو گونه باکتری آنتاگونیست:
E.h.pv.ananas, Erwinia herbicola Pv.herbicola روی سه ایزوله باکتری (ایزوله های ختمی، گیلاس و زردآلو) با 4 روش (1 و 2 و 3 و 4) فوق الذکر مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این بررسی مشخص گردید که پاتوار E.h.pv.ananas در شرایط آزمایشگاه قادر به کنترل فعالیت به باکتری P.s.pv.syringae میباشد. نتایج حاصل از این بررسی با گزارش (Scherff 1973) در مورد خاصیت آنتاگونیستی و کاربرد این باکتری در مبارزه بیولوژیک علیه باکتری P.s.PV.glycinea همسویی دارد.
در بین روشهای مورد بررسی آزمون دیسک کاغذی روش مطلوبی برای ارزیابی اثر ضدباکتریایی عصاره ها میباشد.

 
 
Title:Abstract:

The bacterial canker caused by Pseudomonas syringae PV.syringae was reported in different areas of Iran.
In this study, antibacterial effect of extracts on 3 strains of Pseudomonas syringae PV. Syringae were evaluated by different techniques such as 1, paper disk, 2, turbidometry, 3, TLC, 4, bioassay, 5, A. mixture of extract and bacterial suspension, The plant specieses were (Allium sativy,m). (peganum harmala), (Anabasis aphylla), (Anabasis setifer), (Morus, alba), (morus pigra), (Althaea officinalis), (Artemisia herba-alba), (salsola lanata), (Ficus carica), (Seidletzia rosmarinus), (Ferula gommosa).
The results Showed that, the extracts of (Allium sativum), and (peganum harmala) inhibited bacterial growth as well as streptomycin (1000 ppm) on nutrient agar medium Preliminary study by TLC indicated that, the components of Allium sativum extract, with Rf 0.057, 0.78 and 0.89 have toxic effects on P.s.PV.s strains.
Presumably, the antibacterial effects of seeds of peganum harmala extracts related to the compounds with following Rf on 3 bacteria strains (0.51 and 0.73 on marsh-mallow isolate 0.51, 0.33, 0.31 on sweet cherry isolate, 0.33, on apricort isolate).
Thestrains for P.S.Pv.s syringae grown on nutrient agar medium containing plant extracts of (Artemisia herba-alba, Althaea officinalis and flowers of this plant extracts not inhibited bacterial growth, But, extraets, of (Ficus carica), (seidletzia reamarinus), (salsola lanata, Morus alba,) weakly affect the growth of bacteria. The extracts of (Anabasis aphylla), (Anabasis setifer), (Morus nigra), (Ferula gommosa) and (peganun harmala) moderately affected to bacterial strains.
Antagonistic effect of Erwinia herbicola pathovar herbicola and Pv. ananas on p, sPV.s was evaluated by the same Techniques, E.h.PV. ananas decreasepopulation of Ps.Pv.s on culture media and inhibited symptom appearance on Bellis perennis infiltrated with both bacterias. The results indicated that 5 different techniques were used, the most effective method was paper disc.Keyword(s):