نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

پراکندگی جغرافیایی هموفیلیا در ایرانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: پزشکی

پژوهشگران: 
سعادت مصطفی (مسئول طرح)
پوراحمد احمد (همکار طرح)
لنکرانی ایرج (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1369

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

اطلاعات حاصل از این نوع اختلالات و پراکندگی آن در ایران قابل ارائه می باشد.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 66466569-66404249-66465036-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان فخررازی، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، طبقه 5
 

چکیده:

در مطالعه حاضر در پی یافتن فراوانی ژنی بیماریهای هموفیلیای A، B وون ویلبراند و همچنین توزیع جغرافیایی این بیماریها و ارتباط این بیماریها با گروههای خونی می باشیم، همبستگی های معنی دار معکوس محاسبه شده بین ضریب محرومیت بهداشت و درمان و ضریب محرومیت کل با فراوانیهای ژنی بیماریهای مورد مطالعه متوجه می شویم که محرومیت شهرستانهای کشور موجب گشته است که بیماران کمتر به مرکز هموفیلیا مراجعه نمایند. در صورتیکه فراوانی بیماری را در شهرستانهای برخوردار کشور (9.02 × 10-5، 1.78 × 10-5، 2.87 × 10-3 به ترتیب فراوانیهای ژنی بیماریهای هموفیلیای A، B وون ویلبراند) شاخص مناسبی برای مقایسه بیماریهای مورد مطالعه در ایران و سایر کشورها بدانیم، بخوبی پیداست که ایران دارای فراوانی بالایی از بیماریهای مورد مطالعه می باشد. گروه خونی B با هموفیلیای B ارتباط مستقیم وون ویلبراند با A و B ارتباط معکوس و با O ارتباط مستقیم و بالاخره هموفیلیای A با Rh+ ارتباط مستقیم معنی داری را داراست. بیماران هموفیل در فصل تابستان بیشتر و در فصل زمستان کمتر به مرکز هموفیلیا مراجعه می نموده اند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):