نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی مقادیر هورمونهای تیروئیدی در شهرستان تبریز و حومهگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان شرقی 

گروه پژوهشی: پزشکی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1370

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 8-3448607-0411

نشانی سازمان مجری: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، جهاددانشگاهی
 

چکیده:

در این بررسی مقادیر طبیعی هورمونهای تیروئیدی، تیروکسین تام (T4)، تری یدوتیروفین (T3) و هورمون محرک تیروئید TSH و T3uptake و FTI در افراد طبیعی شهر تبریز که بصورت خوشه ای تصادفی (Cluster Sampling) از مناطق مختلف 4 گانه شهرداری تبریز انتخاب گردیده بودند در آزمایشگاه تشخیص طبی جهاد دانشگاهی مورد سنجش قرار گرفتند. فاصله سنی مورد مطالعه در دو جنس مرد و زن شامل خون بند ناف، 10-1، 20-10، 30-20، 40-30، 50-40، 60-50 سال بوده است. و نتایج بدست آمده برای مقادیر طبیعی هورمونهای مذکور در فواصل سنی مورد نظر در گروههای مرد و زن بطریقه روش آنالیز واریانس (AnonA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. غلظت سرمی هورمونهای تیروئیدی در خون بند ناف افراد مرد بترتیب T4= 9.19، T3= 87.18، TSH= 3.2، T3uptake= 31.16، FTI= 2.86 و در افراد زن بترتیب T4= 7.88، T3= 76.8، TSH= 4.2، T3uptake= 28.65، FTI= 2.03 بود که تغییرات این هورمونها در دو جنس مرد و زن در این گروه سنی اختلاف معنی دار (P<0.05) دارند و در سن 10-1 غلظت سرمی T3 در افراد مرد و زن بترتیب 113.44±45.72 و 107±37.6 و در سن 20-10 غلظت سرمی T4 و T3 در افراد مرد بترتیب 10.12±2.02 و 125.57±47.3 و در افراد زن بترتیب 9.56±2.14 و 114.9±46.9 و در سن 30-20 سال میزان T3 در افراد مرد و زن بترتیب 126.39±48.5، 100.57±41.5 و در سن 50-40 سال میزان T4 در دو جنین مرد و زن بترتیب 8.5±4.3 و 6.7±3.9 و در سن 60-50 سال میزان T4 و T3 و TSH و T3uptake و FTI در افراد مرد و زن بترتیب 6.36±2.6 و 112.4±41.3، 2.89±3.7 و 27.75±4.15 و 1.76±0.98 و 9.84±4.7 و 148.9±42.11 و 1.5±0.45 و 31.22±5.02 و 3.07±1.09 بودند که با اطمینان 95% و با P<0.05 این اختلاف معنی دار بودند. اما روش آنالیز واریانس نشان داد که افزایش سن نمی تواند بر روی تغییرات هورمونهای تیروئیده تفاوت معنی دار ایجاد نماید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):