نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت واحد پالایش نمک طعام و تولید نمک با دانه بندی مشخص در مقیاس بنچ و بررسی پارامترهای موثر در فرایند تبلورگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: پژوهشی صنایع شیمیایی معدنی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  دی 1381

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

با توجه به اهمیت تولید نمک طعام کریستاله در این تحقیق واحدهای مختلف تولید نمک کریستاله بررسی گردید که نتایج نشان می دهد مهمترین واحد کارخانه تولید نمک کریستاله بخش کریستالیزاسیون آن می باشد.
با توجه به منحنی حلالیت نمک طعام یک کریستالیزور تبخیری طراحی و ساخته شد و چهار پارامتر اساسی موثر روی دانه بندی محصول، بار حرارتی، زمان اقامت، دورهمزن و غلظت خوراک اولیه در سه اندازه مختلف انتخاب گردید.
با استفاده از تحلیل تاگوچی اثر تمامی پارامترها در سه اندازه مختلف روی دانه بندی محصول طی 9 آزمایش مشاهده گردید و با استفاده از نرم افزار
Qualitec-4 به تحلیل نتایج آزمایشات پرداخته شد. در ضمن یک نمک کریستاله تهیه شده از بازار به عنوان مبنا دانه بندی گردید و نتایج آزمایشات با استفاده از حالت مبنا مقایسه گردیدند.
نتایج آزمایشات نشان می دهد بار حرارتی بیشترین اثر را روی دانه بندی محصول نهایی دارا می باشد اما بار حرارتی زیاد منجر تولید کریستالهای ریز می گردد. در ضمن افزایش غلظت خوراک اولیه منجر به تولید کریستالهای نمک با دانه بندی مناسب می گردد. دور همزن نیز روی دانه بندی محصول موثر می باشد بطوریکه با افزایش آن هسته زای افزایش می یابد و کریستالها ریز می گردند. افزایش زمان اقامت نیز روی تولید کریستالها با دانه بندی مناسب موثر می باشد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):