نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

اثرات سطوح مختلف کنجاله منداب بر روی توان تولیدی گاوهای هلشتاین



گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان زنجان 

گروه پژوهشی: علوم دامی

پژوهشگران: 
خلج هدایتی علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1381

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4260038-0241

نشانی سازمان مجری: زنجان، خیابان صفا، ابتدای خیابان بهار، پلاک 3
 

چکیده:

برای تعیین اثر جایگزینی کنجاله منداب به جای کنجاله تخم پنبه بر ترکیبات و تولید شیرگاوهای هلشتاین، از 20 راس گاو هلشتاین (با میانگین وزن 580±34 کیلوگرم و با روزهای شیردهی 10 تا 200 روز) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی استفاده شد. جیره های آزمایشی شامل چهار سطح (0، 8، 14 و 25 درصد) کنجاله منداب بودند که جایگزین کنجاله تخم پنبه در جیره ها شدند. جیره ها از لحاظ پروتئین و انرژی مشابه بودند و جیره ها به صورت گروهی و به طور کاملا مخلوط شده به مدت 60 روز در اختیار گاوها قرار گرفتند. جیره های با بالاترین درصد جایگزینی، از لحاظ عددی تولید شیر (تصحیح شده بر اساس 4 درصد و 3.2 درصد چربی) بالاتری نسبت به جیره شاهد نشان دادند. همچنین از لحاظ سایر ترکیبات شیر‌ (پروتئین، چربی، لاکتوز و مواد جامد بدون چربی) نیز افزایش عددی در درصد و مقدار آن ها مشاهده گردید، اما اختلاف بین جیره ها به حد معنی داری نرسید. از لحاظ pH شکمبه و مدفوع نیز اختلاف معنی داری بین جیره ها مشاهده نشد. داده های مربوط به قابلیت هضم ظاهری جیره ها نیز اختلاف معنی داری را نشان ندادند. از بین ترکیبات خون غلظت کلسیم، فسفر، گلوکز، کل پروتئین، آلبومین و نیتروژن اوره های پلاسما تغییر معنی داری بین جیره ها نشان نداد. اما میزان کلسترول خون اختلاف معنی داری بین جیره های (P<0.05) آزمایشی نشان داد. به طوری که بالاترین میزان کلسترول مربوط به تیمارهای سه و چهار به ترتیب 233.6 و 271.2 میلی گرم در دسی لیتر بود. غلظت های هورمون تری یدوتیرونین (T3) اختلاف معنی داری را بین جیره های آزمایشی نشان نداد. اما هورمون دیگر تیروئید یعنی تیروکسین (T4) کاهش معنی داری را با افزایش سطح کنجاله منداب نشان داد. به طوری که کمترین مقدار (3.06 نانوگرم در دسی لیتر) مربوط به جیره چهار بود. در آزمایش دوم، تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین کنجاله تخم پنبه و کنجاله منداب در شکمبه گاوهای نر هلشتاین مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین کنجاله منداب به طور محسوسی بیشتر از کنجاله پنبه دانه بود.





 
 
Title:

Effects of different levels of canola meal on performance of Holstein cows



Abstract:

Twenty multifarious Holstein cows were used in randomized complete block to investigate the effect of increasing level of canola meal as the alternative plant protein supplement on milk production and composition. In the experiment cottonseed meal was substituted with canola meal. From rations were formulated, diets I through 4 contained 40% forage: 60% concentrate and consisted of 0, 8, 14, 25% canola meal, respectively. The amount of glucosinolate in canola meal was 2.69 micromole pergramme. Also diets in four treatments were isonitrogenous and iso caloric and fed as total mixed ration for eight week. Cows in treatment with high level of inclusion of canola meal, had highest amount of serum cholesterol and lowest level of thyroxin hormone, and the differences between treatment were significant (p<0.05). Other blood metabolites, Ca, p, glucose, albumin, total protein and triiodotyronin were similar. No differences were found among treatments for milk yield and component but diet with high level of inclusion of canola meal tended to produce more 4 and 3.2% fat corrected milk. Ruminal and fecal pH, were not different, but tended to increase in diets I throuth 4. Digestibility of dry matter, crude protein, neutral fiber, non carbohydrate, and ether extract were similar among diets, but degradability of dry matter and crude protein of canola meal higher cotton seed meal.



Keyword(s):