نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مقدمه ای بر نقش خانواده، مدرسه، گروه همسالان در هنجارپذیری دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر تهرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: علوم انسانی، اجتماعی

پژوهشگران: 
جمشیدی فخری (مسئول طرح)
اعظم زاده منصوره (همکار طرح)
عاشوری الهه (همکار طرح)
قاضی نژاد مریم (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1374

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

این طرح به بررسی نقش خانواده، مدرسه، گروه همسالان در هنجارپذیری دانش آموزان دختر دبیرستانهای شهر تهران پرداخته است و بدنبال پاسخ به این مساله که چرا با وجود طرح و تعلیم و تبلیغ مداوم ارزشها و هنجارهای مورد نظر جامعه و استفاده از شیوه های مختلف آموزش و کنترل اجتماعی، عاملین و مکانیزه های آموزش، هنجارها و شیوه های رفتاری مطلوب به نسل جدید، در این زمینه توفیق چندانی نداشته اند و نوجوانان رشدیافته و تربیت شده در فضا و جامعه فعلی (اسلامی) از جهت رعایت هنجارهای رفتاری در زمینه های مختلف (پوشش، روابط،...) به نحو مورد انتظار رفتار نمی کنند می باشد.
به اعتقاد صاحبنظران پاسخ در مکانیزمهای روانی و اجتماعی تکوین شخصیت انسانی و در روند یادگیری اجتماعی و درونی کردن ارزشها و هنجارها نهفته است که در جامعه شناسی به فرآیند «جامعه پذیری» تعبیر می شود.
این بررسی در پی توصیف و تحلیل تفاوتهای رفتاری، آرا و عقاید و بطور کلی طرز تلقی ها و ارزشهای رایج در میان نوجوانان و شناخت عوامل موثر در تغییر رفتارهای اجتماعی آنان می باشد و با استفاده از روش پیمایشی صورت می گیرد.
پیش از هر چیز در پی شناخت جامعه جوانان در یک مطالعه اکتشافی، تعدادی از خصوصیات فکری و فرهنگی آنان بدست آمد که برخی از آنها به قرار زیر است:
1- مد پرستی و ظاهر آرایی
2- ضعف مبانی مذهبی و اعتقادی
3- علاقمندی به تجمعات دوستانه (تعلق به گروه)
4- رفاه طلبی
5- احساس تبعیض اجتماعی میان دو جنس در خانواده و اجتماع (احساس حقارت)
6- روحیه انتقادی
7- ...
پس از تدوین پرسشنامه، اطلاعات مورد نظر جمع آوری و سپس استخراج و تجزیه و تحلیل گشت برخی از نتایج نهایی آن چنین می باشد:
- در این تحقیق معلوم شد نوجوانان مورد بررسی بیشترین و قوی ترین پیوند را ابتدا با مادر از گروه خانواده و سپس با دوستان همکلاس خود داشته اند.
- از جهت مشابهت و همسویی ارزشی، اکثر آنان ارزش ها و علایق خود را در راستای ارزشهای دوستان و خانواده می بینند و در این میان سهم بیشتری را برای گروه دوستان می توان قائل بود.
- بر اساس نتایج این بررسی «مدرسه» گروه مرجع یا اسنادی اکثریت نوجوانان مورد مطالعه در تعیین ارزشها و علایق آنها نمی باشد در حالیکه خانواده و بویژه گروه دوستان در جذب نوجوانان موفق تر بوده اند. در این رابطه و بر اساس تئوری پیوستگی اختلافی ساترلند نوجوانان به میزان و شدت ارتباط و همنشینی با گروه های مختلف پیرامونشان از ارزشها و هنجارهای آنان تاثیر می پذیرند.
در یک تحلیل کلی، پذیرش ارزشها و هنجارهای گروه های مختلف از سوی نوجوانان بستگی به میزان مشابهت آنها با هنجارها و ارزشهای نوجوانان دارد. بعبارتی نوجوانان بعنوان یک گروه خاص با ارزشها و هنجارهای معین و بعبارتی «فرهنگ خاص» از سایر گروه ها متمایز و مشخص می شوند.

 
 
Title:Abstract:

The purpose of this sketch is to find out the role of family, school and peer groups in female students about normative acceptance in Tehran high schools. It studied the question why, in spite of the continues instruction and propaganda of values and norms, and despite of using different educational methods and social controls, instructing designed behaviour to the young generation, they have not been successful as such, the teen ages who have been grown up in the present Islamic atmosphere, do not be have in the way that society asked of them, in regarding to clothing relationships, …
The theorists believe that the answer lies in the social psychological mechanisms forming human being personality, social learning process, internalizing values and norms which is called "socialization" in sociology.
This study describes and analyzes the behavior differences, ideas, attitudes, and common values among the teen ages. It tries to recognize the effective factors changing their social behaviors by using survey method. In this study which was in search of knowing youth community recognized their mental and cultural characteristics as follows:
1) fashion - following and appearance caring.
2) Weakness of religious principles and beliefs.
3) Interest in friendship associations.
4) Love for comfort or pleasure (welfare- seeking)
5) Feeling social discrimination between the two sexex in family and society (inferiority complex)
6) Critical attitude.
After preparing the question naire, the necessary data were collected and analyzed.
The final results are as fallows:
1) as far as similar, are concerned most of them have similar values and interests to their families.
2) The high school is not the leading reference group in factors determing values and interests for most of the teen ages while the family and specially friendship groups are more successful in attracting them.
3) According to Sutherlands differential affiliation theory the teen ages are under the influence of groups around them to the degree and strength of their relationships. In an ultimate analysis adolescents acceptance of groups values and norms on their similarity with teen ages values and norms. In other words, teen ages as a special group, are recognized from other groups by their certain values and norms or in a sense "particular culture".Keyword(s):