برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه آنتی سرم تشخیص بر علیه سالمونلاهای گروه D و کاربرد آن جهت شناسایی سروتیپ های این گروهگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: میکروبیولوژی

پژوهشگران: 
نیاکان محمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1382

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این طرح پس از رسیدن به مرحله تولید در آزمایشگاه های تشخیص طبی و مراکز تشخیصی درمانی و همچنین صنایع غذایی قابل استفاده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5-22439864-021

نشانی سازمان مجری: تهران، ولنجک، جنب بیمارستان طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان شماره 2 جهاددانشگاهی
 

چکیده:

سالمونلوزیس یکی از بیماری های مهم در تمام نقاط دنیا بشمار می آید. تشخیص سریع بیماری با استفاده از آزمایش های مختلف توصیه گردیده و در این رابطه روش های کاربردی ساخته شده است.
شناسایی عامل بیماریزا با استفاده از تست های سرمی که حساسیت، اختصاصی بودن، سرعت عمل بالا و قیمت کمتری دارد سفارش می شود. چندین نمونه در یک زمان قابل آزمایش بوده، آنتی سرم تولیدی ایجاد آلودگی نکرده و با روش های کشت باکتری
ابل مقایسه است. آنتی سرم در تشخیص سریع عامل بیماری و غربالگری کلنی باکتری کاربرد دارد.
مواد و روش ها: هدف از این تحقیق ارزیابی آنتی ژنهای باکتری سالمونلای گروه
D می باشد که می توانند سیستم ایمنی را تحریک نموده و بطور اختصاصی آنتی سرم بر علیه این گروه تولید نمایند. پس از کشت، تکثیر و کنترل کیفی باکتری، آنرا به مدت 30 دقیقه در دمای 110 درجه سانتی گراد و فرمالین 0.6 درصد قرار داده تا آنتی ژنهای اختصاصی آزاد شود و بصورت تزریق متوالی به خرگوش سفید آزمایشگاهی مطالعه گردید. هر خرگوش به میزان 1.5-0.5 میلی لیتر بصورت فاصله هفتگی زیر جلدی آنتی ژن دریافت نمودند. در دوره استراحت برای چند هفته تزریق انجام نگردید. پس از تزریقات متوالی و دوره استراحت خونگیری جهت شناسایی آنتی بادی ها صورت گرفت. آگلوتیناسیون سرمی روی لام و ایمونودیفوژن ژل با آنتی ژن های سوماتیک O(1,9,12) D انجام شد. آنتی ژن حرارت دیده موجب ایجاد سرم هیپرایمیون گردید، در تست آگلوتیناسیون O سروتیپ های اختصاصی این گروه از باکتری ها مانند تیفی، دابلین، گالیناروم، پولوروم و دیگر گونه قابل بررسی است. در این بررسی واکنشی متقاطع سرمی مشاهده نگردید.
نتایج: حاصل این مطالعه با یافته های دیگر محققان خارجی همخوانی داشته و آنتی سرم بطور اختصاصی واکنش مثبت نمونه های انسانی و حیوانی را مشخص نموده نسبت به واکنش متقاطع آنتی بادی
H علایمی مشاهده نگردید.
با توجه به سهولت روش و قیمت پایین آن، استفاده بصورت آگلوتیناسیون روی لام توصیه می گردد. با این روش می توان گروه
D سالمونلا را تشخیص داده و نیز در مطالعات اپیدمیولوژی از آن استفاده کرد.
بحث و نتیجه گیری: خصوصیات گونه های باکتری گروه
D سالمونلا با تنوع آنتی ژن های O، H و Vi مشخص می گردد، بیش از 2500 گروه سرمی از آنها تعیین و گزارش شده است. در تشخیص بالینی و مراحل اولیه شناسایی سرولوژیک در باکتری جدا شده توصیه می گردد. استفاده از آنتی سرم پلی والان در تشخیص گروه های A، B، C، C2، D، E، F، G، H و Vi شفارش شده است. خیلی از عوامل ایجاد گاسترو آنتریت های سالمونلایی در این گروه قرار دارند که توسط آگلوتیناسیون سرمی قابل شناسایی می باشد، بطور مثال سالمونلاتیفی با آنتی سرم گروه D واکنش می دهد. آگلوتیناسیون روی لام توسط سوسپانسیون ارگانیسم در سرم فیزیولوژی یکی از روش های سرمی قابل استفاده در تشخیص آزمایشگاهی می باشد.کلیدواژگان: سالمونلا، گروه D، آنتی سرم تشخیصی

 
 
Title:Abstract:

Salmonelosis is one the most important disease in the word. Rapid Diagnosis of salmonellosis was performed using different diagnostic test kits which recently have been made available commercially.
The patogen detection using the serological test is sensitive, rapid, and relatively simple and less expensive. Several specimens can be tested at same time without much increase in turn around time. These antiserum produce no contaminated waste as compared with the bacterial culture method. The antiserum should used for rapid scrccning of bactcrial colonies.
Material and Methods:
Our purpose of this study was to evaluate the different Antigen prepared from group, D salmonella. Via providing Immune, hyper Immune and specific sera for studying these group of bacteria. Heated (110oC, 30 min) and formalinized (0.6%) Antigen produced from group D strain and subcutaneously lnjeeted to lab animals. Antigen suspension in each rabbit divied dose (0.5-1.5 ml) were Intervals injected weekly. The Immunization period was 9 month in rabbit. For rest we didn’t do Injection for some week. We took blood sample after rest to deteet the antibodies. Serum Agglutination slid test with O Ag and double gel Immuno diffusion test with whole heated somatic O, Ag (1, 9, 12) heated Ag was evaluate in hyper immune serum by agglutination test which one of them way serotype specific and other were shared in serotypes of typhi, dublin, galinarum pullorum. We had no cross reaction if absorbed hyper immune scrum.
Results: Results were agreement with other researchers, human and animals sera had positive reaction but we didn’t find any specific H Ab titre. By isolation O Antigens of group D salmonella p dyvalent antibodies were produced. With respect of simplicity and low cost of slide Agglutination technique we recommend This method for detecting group O salmonella in diagnostic and epidemiological surveys.
Conelusion:
Salmonella group, D species are characterized according to their D and H antigens. There are more than 2500 different serovars of salmonella, based on the combined O, Vi, and H antigens that each serovar expresses. Clinical Jaboratories often perform a very abbreviated preliminary serologic grouping on isolates of salmonella using commercially available polyvalent antisera designated A, B, C, D, E, F, G, H, and Vi. Some of the more common etiologic agents of gastrointestinal disease and be classified by their agglutination in antisera helonging to one of the pools. For example, S. typhi is agglutinated by antiserum D. The slide agglutination test is performed by suspension of the organism in physiologic salin.Keyword(s): salmonella, Group D, Diagnostic Antiserum