نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

اثرات محدودیت غذایی بر روی نیمچه های تخمگذارگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
کاظمی شیرازی رضا (مسئول طرح)
نیک خواه علی (همکار طرح)
قاسمی تقی (همکار طرح)
اسکندری نسب مرادپاشا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1369

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

اثرات محدودیت خوراک مصرفی جوجه ها در دو دوره قبل از تخمگذاری (20-16 هفتگی) و تخمگذاری (48-20 هفتگی) مورد مطالعه قرار گرفت. در این بررسی سیستم خوراک دادن یعنی تغذیه جوجه ها به مدت 6 روز در هفته و 7 روز در هفته نیز مطالعه شد.
در مرحله اول آزمایش که به مدت چهار هفته بر روی 720 قطعه مرغ تخمگذار 112 روزه گی تا مرحله شروع تخمگذاری انجام پذیرفت، جیره غذایی فرموله شده به پنج گروه از نیمچه ها در مدت 6 روز و به پنج گروه دیگر در مدت 7 روزه خورانیده شد.
به هر گروه خوراک به میزان 80%، 85%، 90%، 95% و 100% مقدار استاندارد عرضه می شد.
در پایان دوره اول تفاوت میانگین وزن بدنی نیمچه ها که جیره های مختلف را دریافت کرده بودند معنی دار نبود. ولی تفاوت بین میانگین بازده خوراکی جوجه هایی که جیره های مختلف را دریافت کرده بودند معنی دار بود
(p<0.01).
در مرحله دوم که به مدت 28 هفته بر روی همان نیمچه ها انجام پذیرفت تعداد تیمارها به بیست تیمار افزایش یافت. ده جیره غذایی به مدت 6 روز در هفته و بقیه 7 روز در هفته عرضه می شد. در این مرحله هر تیمار مرحله قبل به دو تیمار تبدیل گردید. به یک تیمار با همان مقدار محدودیت مرحله اول و به یک تیمار بر اساس استاندارد خوراک داده می شد.
در این مرحله میانگین خوراک مصرفی تیمارهای مختلف در سطح 1% دارای اختلاف معنی دار بود ولی تفاوت بین میانگین وزن بدن مرغهای تخمگذار و میانگین درصد تولید و وزن تخم مرغ تولیدی تیمارهای مختلف معنی دار نبود.
همچنین در این مرحله تفاوت میانگین بازده خوراکی مرغهای تمخگذار در تیمارهای مختلف (نسبت خوراک مصرفی به تخم مرغ تولیدی) در سطح 1% معنی دار بود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):