نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی شیوع شاخص های سرولوژیک ویروس هپاتیت HBV) B) و ویروس هپاتیت HCV) C) در بیماران همودیالیزی استان خوزستانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: علوم پایه پزشکی- ایمونولوژی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1384

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج طرح به دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی ارائه گردید. همچنین نسخه ای از طرح جهت اطلاع تحویل سازمان های ذی ربط گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

مقدمه و هدف: در مناطق اندمیک از نظر شیوع ویروس هپاتیت (HBV)B و ویروس هپاتیت (HCV)C، بیماران همودیالیزی در معرض خطر بالایی از ابتلا به عفونتهای هپاتیت B و C می باشند. هدف از این مطالعه بررسی شیوع هپاتیت B و هپاتیت C در میان بیماران همودیالیزی در استان خوزستان می باشد.
روش تحقیق: در این مطالعه
214 نمونه سرم از بیماران همودیالیزی ]134 مرد (62.6%)، 80 زن (37.4%)[ جمع آوری گردید. نمونه ها از نظر وجود HBsAg و Anti- HCV به روش اختصاصی آنزیم ایمونواسی فاز جامد (ELISA) مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: از 214 بیمار همودیالیزی مورد مطالعه
134 مرد و 80 نفر زن بودند. میانگین سن آنها 38 سال و در محدوده 8 تا 60 سال بود. شیوع HBsAg مثبت در کل 5.1% ]7 مرد (63.6%) و 4 زن (36.4%)[ و Anti-HCV مثبت 7.9% ]9 مرد (52.9%) و 8 زن (47.1%)[ بود. نتایج در این پژوهش نشان داد بین طول مدت همودیالیز در بیماران و افزایش میزان شیوع HCV و HBV ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد (به ترتیب P<0.04 و P<0.005). همچنین در این مطالعه مشخص شد که به رغم وجود اختلاف بین متغیرهای گروههای سنی و جنس با شیوع HBsAg و Anti-HCV مثبت، ولی ارتباط معنی داری بین متغیرهای مذکور بدست نیامد.
بحث: بطور کلی مدت زمان همودیالیز شدن و تعداد دفعات دریافت خون در بیماران همودیالیزی از عوامل خطر ابتلا به عفونتهای هپاتیت
B و هپاتیت C می باشد. علاوه بر این شیوع نسبتا بالای عفونتهای مزبور در میان بیماران همودیالیزی استان خوزستان بیانگر ضرورت کنترل دقیق مراکز همودیالیز، غربالگری سرولوژیک و مولکولی خونهای اهدایی از نظر HBV و HCV و سرانجام پیگیری و در صورت امکان درمان بیماران همودیالیزی مبتلا به این عفونتها می باشد.هپاتیت B، هپاتیت C، همدیالیز

 
 
Title:

Prevalence of Serologic Markers of Hepatitis B virus (HBV) and Hepatitis C virus (HCV) in Hemodialysis Patients of Khouzestan ProvinceAbstract:

Background and objective: In endemic areas of hepatitis B and C, hemodialysis patients are highly exposed to these infections. So the authors studied the prevalence of hepatitis B and C viruses among chronic hemodialysis patients in kouzestan province in the Southwest of Iran.
Material and Methods: We investigated serum samples of 214 chronic hemodialysis patients [134 male (62.6%), 80 female (37.4%)] for HBs antigen (reflecting HBV infection) by a specific solid-phase enzyme linked immunoassay method.
Results: The mean age of patients were 38 years. The overall frequency of HBsAg was 5.1% [7 male (63.6%), 4 female (36.4%)] and for anti-HCV was 7.9% [9 male (52.9%), 8 female (47.1%)]. The results indicate a significant correlation between HBV or HCV marker positivity and the duration of hemodialysis (P<0.005 and P<0.04, respectively). Also our results indicate although there was no significant correlation between variables including age, gender with frequency of HBsAg and Anti-HCV but hemodialysis duration and number of blood transfusions were found to be risk factors of HCV infection.
Conclusion: The high prevalence of HCV scropositivity among chronic hemodialysis patients in Kouzestan province has led to strengthen precautions in our hemodialysis unit. HCV serological and Molecular screening in blood donors is advocated.Keyword(s): Hepatitis B, Hepatitis C, hemodialysis