نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تهیه اتیلن گلیکول استئاراتگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: پژوهشی فرآیندها

پژوهشگران: 
مفتاح سکینه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهار 1376

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف از مطالعات انجام شده در این پروژه، پیدا کردن و تدوین روش و با روشهایی جهت تولید اتیلن گلیکول استئارات با ترکیب درصد وزنی مشخصی از مونو و دی (35-30 درصد مونواستر و 70-65 درصد دی استر) برای مصرف در صنایع شوینده، به ویژه در شامپوها، می باشد. از بین روشهای موجود، روش استریفیکاسیون مستقیم اسید چرب و الکل (اتیلن گلیکول) در محیط کاتالیست اسیدی H2SO4 مناسب تشخیص داده شده است. با کنترل پارامترهای مختلف مانند نسبت مولی اسید و الکل، میزان کاتالیست، دما، زمان، دور هم زن و در صورت نیاز بکارگیری حلال مناسب، مطلوبترین راندمان و بالاترین سرعت برای تولید محصول بدست می آید.
با توجه به تعادلی بودن واکنش و به منظور خروج یکی از محصولات (آب) از سیستم، تکنیکهای متعددی وجود دارد که از بین آنها تکنیک کاهش تدریجی فشار و افزایش تدریجی دما به منظور رسیدن به مطلوبترین راندمان، بالاترین سرعت و کمترین میزان اتلاف الکل مناسبتر تشخیص داده شد.

 
 
Title:Abstract:

The main aim of this project is to find an appropriate method for producing E.G.S (Ethylen Glycol Stearat) with particular percentage of mono and diester (25-35% mono and 65-75% diester) components. This material is used in detergent and cosmetic industries as an opacifying agent. Among investigated methods, direct esterification of fatty acid and alcohol (ethylene glycol) in the presence of acid catalyst was found suitable.
Where difrrent parameters like molar ratio of acid and alcohol, Temperature, amount of catalyst and stirring speed are controlled, the best results with the highest rate of product will be achieved.
Many methods are used for sending out byproducts from equilibrium reaction. In this reaction for reaction for reaching the best results, water is send out by using of nitrogen gas and vacuum.
For optimization of the color quality of product, it is better to colorless stearic acid and ethylene glycol and also conditions of reaction should be controlled in correct manner. For obtaining the product with higher quality of color, using of UV (Ultra Violetta beam) is economically suitable method.Keyword(s):