نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

جریان شناسی انحراف در تاریخ صدر اسلام طلقاگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: پژوهشی الهیات

پژوهشگران: 
بیات علی (مسئول طرح)
موسوی سیدجمال (همکار طرح)
ایمان پور محمدعلی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهار 1375

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق از سوی«موسسه فرهنی راه اهل بیت» (ع) زیر چاپ است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

تا کنون تاریخ صدراسلام با همه اهمیتی که دارد- جزبه اجمال- از جانب پژوهشگران مسلمان خصوصا پژوهشگران مسلمان ایرانی- مورد مطالعه و بررسی دقیق و موشکافانه قرار نگرفته است. این تحقیق به عنوان کار مقدماتی جهت نیل به هدف مذکور به انجام رسیده است.
در بسیاری از کتابهای قدیم و جدید از پیشینه خاندانی و نیز تاریخ دولت اموی به گونه وصفی سخن رفته است، اما چنان که شایسته و بایسته است به این مهم پرداخته نشده است و هنوز به روشنی نشان داده نشده که چگونه امویان به عنوان سرسخت ترین دشمنان اسلام و رسول خدا (ص) از آغاز بعثت تا هشتم هجرت توانستند در کمتر از یک ربع قرن پس از رحلت پیامبر (ص) بر مسند قدرت و مقدرات جامعه اسلامی برآیند و جریان اصلاحی و تفکر ناب اسلامی شیعه را از صحنه قدرت خارج سازند.
در این نوشتار با کمک اسناد و مدارک تاریخی، ماهیت فکری، اعتقادی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یکی از مهمترین جریانهای انحرافی تاریخ صدر اسلام یعنی گروه "طلقا"،‌ و نیز شیوه های رخنه آن در متن جامعه و تاریخ اسلامی در چهار بخش و هر بخش در پنج فصل نشان داده شده است.
عناوین بخشها عبارت است از:
1- ماهیت و روشهای برخورد فکری- اعتقادی
2- ماهیت و روشهای برخورد سیاسی
3- ماهیت و روشهای برخورد اجتماعی
4- ماهیت و روشهای برخورد اقتصادی

 
 
Title:

(To Recognise the Deviation to the History of Early Islam: Those who have been set free (TulagaAbstract:

The history of early Islam, despite its significance, has not been yet investigated thoroughly, regardless of some brief surveys, by the Muslim scholars, particularly by Iranian researchers.
This project has been accomplished as an introductory step toward a scholarly investigation of the history of early Islam.
Many early and late sources have given mere explanatory accounts on the history of the dynasty and the rule of Umayyad, but it has not been clarified that how the Umayyad who were one of the severest enemies of Islam and the holy Prophet, from the beginning of his prophetic mission up to year 8A.H., succeeded to ascend the throne and to rule over the Islamic community, and remove the Shiite reformatory trend and the pure Islamic Shiite way of thinking, in less than 25 years after the death of the holy prophet.
This project, in four chapters each having 5 sections, referring to the reliable historical sources, presents the intellectual, convictional, political, social, and economical nature of one of the most dangerous deviational trends in the history of early Islam, namely "Those who have been set free", and reveals the styles of their penetration into the Islamic history and community.
The four chapters are as follows:
1. The intellectual and convictional nature of their attitude.
2. The political nature of their attitude.
3. The social nature of their attitude.
4. The economical nature of their attitude.Keyword(s):