نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر ضد باکتریایی گیاه مورت و روشهای جداسازی و تخلیص و شناسایی ماده موثره آنگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
بهروزیان شهین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1367

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66466569-66404249-66465036-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان فخررازی، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، طبقه 5
 

چکیده:

بررسی اثر ضد باکتریایی گیاه مورت و روشهای جداسازی و تخلیص و شناسایی ماده موثر آن:
قدرت ضد باکتریایی عصاره کلرفرمی گیاه مورت بر روی تعدادی از باکتریها که عبارتند از (استافیلوکوک اورئوس، باسیلوس، استرپتوکوک پنومونیا، انتروباکتر، شیگلا دیسانتری، سالمونلاتیفی، ایشرشیاکلی، پروتئوس مرابیلیسر، کلبسیلا پنومونیا، پسودوموناس آئروژینوزا) بررسی گردید. این عصاره بر روی باکتریهای گرم مثبت بطور موثر فعال بوده بر روی باکتریهای گرم منفی بی اثر بود.
برای جداکردن و تخلیص ماده موثر ضد باکتریایی از مواد غیر فعال موجود در گیاه، از روش کریستاله کردن در دکانتور و روش کروماتوگرافی ستونی استفاده شد. در روش کریستاله کردن با دکانتور از حلالهای پترولیوم اتر، اتیل استات، متانول و کلرفرم جهت عصاره گیری استفاده شد و مورد مقایسه قرار گرفت.
برای جدا کردن و تخلیص ماده موثر ضد باکتریایی از مواد غیر فعال موجود در گیاه از روش کریستاله کردن در دکانتور و روش کروماتوگرافی ستونی استفاده شده. در روش کریستاله کردن با دکانتور از حلالهای پترولیوم اتر، اتیل استات، متانول و کلرفرم جهت عصاره گیری استفاده شد و مورد مقایسه قرار گرفت.
تست
tic برای تعیین درجه تخلیص کریستالها انجام شد و در ضمن مشخص شد که مقدار کریستال بدست آمده از حلال کلرفرم بیش از سه حلال دیگر بوده است همچنین برای جداسازی و تخلیص و بدست آوردن ماده موثر آنتی باکتریال از روش کروماتوگرافی ستونی استفاده شد. از بررسی و آزمایش حلالها و مواد بکاررفته در بستر ستون، بهترین بستر ستون برای بدست آوردن ماده موثر سیلیکاژل با مش 0.5- 0.2 میلیمتر و حلالهای بنزن وکلرفرم تشخیص داده شد.
در مقایسه دو روش مذکور جهت جداسازی و تخلیص ماده موثر روش کریستاله کردن بکمک قیف دکانتور روش مناسبتری نسبت به روش کروماتوگرافی ستونی تشخیص داده شد از روشهای طیف سنجی مادون قرمز، رزونانس مغناطیس هسته ای، طیف سنجی جرمی، جهت شناسایی ماده موثر استخراج شده استفاده شد و مطالعات حاصله دلالت بر تایید ترکیب مورد نظر دارد.
پیشنهاد:
ماده موثر آنتی باکتریال این گیاه از روش گفته شده در این پژوهش بطور خالص بدست می آید. همچنین فرمول ملکولی ماده موثر آن شناسایی و پیشنهاد شده است.
 در آینده میتوانند ماده موثر را بصورت
Invivo بر روی حیوانات آزمایشگاهی بکار برده و اثرات پاتولوژیکی ناشی از آن را مورد بررسی قرار دهند. همچنین LD50 آن را بدست آورده و در صورت مناسب بودن می توانند آن را سنتز و بصورت کاربردی در سطح جامعه تعمیم دهند.

 
 
Title:

Investigation of antibacterial activity of myrtus plant and methods of isolation, purification and identification of its active materialsAbstract:

Antibacterial effects of the extracts of myrtus on some gram positive bacteria (staph, aureus, Bacillusspp, Corinebacterium pyogenes) and some gram negatives bacteria (….) have been studied. The extract of the plant effectively inhibited the growth, of the above mentioned gram positive bacteria, but ineffective on gram negative.
In order to isolation and purification of the antibacterial materials from inactive materials of the plant, column chromatography and decantor crystallizing methods have been used. In view of extracting in decantor crystallizing method, solvents petroleum ether, ether, ethyl acetate,
ethanol and chloroform have been used and compared.
With the test, it has been determined that the amount of the crystals extracted with chloroform is much more than the other three solvents.
For isolation and purification of the extract column chromatography also have been used. By examining solvents. Silicagel with 0.2- 0.5mm mesh (pore size) and benzene and chloroform as the solvents have preferred.
In comparing the two methods of isolation and purification of the extracts it has also been determined that the method of crystallizing in the funnel of decantor is more suitable than column chromatography.
The methods infrared spectroscopy, nuclear magnetic resonance, mass spectroscopy for identification of extracted materials also have been used. The molecular structure is suggested for the active ingredient of the extract.Keyword(s):