نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی منسوجات اداره کل موزه های بنیاد مستضعفانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
کیاوش فرشته (مسئول طرح)
آزاد واری منصوره (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1383

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66466569-66404249-66465036-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان فخررازی، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، طبقه 5
 

چکیده:

تحقیق حاضر در برگیرنده دو بخش اصلی می باشد. بخش اول در ارتباط با اداره کل موزه های بنیاد بوده و به سه قسمت تاریخچه، بررسی آثار منسوج، خزانه این اداره کل، شرایط و نحوه نگهداری آنها تقسیم شده است.
بخش دوم در رابطه با منسوجات موزه بریتانیا شامل تاریخچه، بررسی آثار منسوج در این موزه و بررسی شرایط نگهداری از آن ها می باشد.
در قسمت نتیجه گیری راهکارهایی در باب بهینه سازی شرایط نگه داری از منسجوات ارایه شده و در انتها دارای سه ضمیمه می باشد که جهت دستیابی به اطلاعات بیشتر در زمینه موضوع تحقیق، آورده شده اند.
ضمیمه «الف» به معرفی نمونه هایی از تجهیزات مورد استفاده در مرت منسوجات، ضمیمه «ب» به معرفی برخی از شرکت های تولید کننده مواد مورد استفاده در مرمت و نگه داری منسوجات و ضمیمه «ج» به کتابشناسی مرمت و نگه داری منسوجات پرداخته است.

 
 
Title:Abstract:

The General Office of Museums of Bonyad has a very large and varied collection of Antiquities. Over 200 pieces of Textiles are in their treasure, which are considered by this research.
Their storage needs to be reorganized. Organic materials such is Textiles are so sensitive and need to more attention.
A bilateral co- operation between conservators and curators can be so impressive.
The British Museum, which is one of the most popular museums in the world, has many equipped departments. One of them is Conservation Section of Organic materials and the Textile Conservation Studio is under it.
The British Museum, as a sample of standard storage was mooted.
Co- operation between conservators and curators there has achieved good results.
Materials used for storage first should be cheeked and confirmed by conservation department.
Flat storage of Textile, using acid free tissue, cotton fabric washed with boiled water, acid free boards and roles, special files and drawers, etc… are the most important matters which are considered in the British Museum. Monitoring the stores against the biological and microbiological attacks, special filters for Aerosols and pollution, UV filters and controlling the relative humidity and temperature are important too.
Suggesting the standard matters for reorganizing the Bonyad’s store, following the British Museum’s experiences and books and Appendixes, were added to this research to make it more functional.Keyword(s):