نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ساختار زیبایی شناسی نقاشی ایران (نگارگری اسلامی، مکتب هرات)گروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد هنر 

گروه پژوهشی: پژوهش

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آذر 1384

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66465327-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، روبروی پارک دانشجو، کوچه بالاور، پلاک 4، طبقه 4
 

چکیده:

در تهیه و تنظیم ساختار این گزارش پژوهشی و تقسیم بندیهای آن از روش (A.p.A) و با استناد به کتاب راهنمای تدوین گزارش پژوهشی، پایان نامه نویسی، نوشته دکتر حیدرعلی هومن انجام شده است که مطابق با رشته هنر، محدوده ها و مقتضیات آن، تغییراتی صورت پذیرفته است. این گزارش پژوهشی از سه بخش مقدمه، روش، نتایج و بحث تشکیل شده است که بدنه اصلی آن را نیز شامل می شود. روش گرآوری اطلاعات پژوهش، روش کتابخانه ای و با استفاده از ابزار اینترنت صورت پذیرفته است. متدلوژوی پژوهش، توصیفی (Discriptive) است که این نوع تحقیق به توصیف منظم و نظامدار وضعیت می پردازد و ضمن مطالعه ویژگی و صفات، ارتباط میان متغیرها را بررسی نموده و ابعاد گوناگون کمی و کیفی، تاریخی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... که بررسی آنها به شناسایی این مساله کمک می کند و موضوع تحقیق را که جز مسایل حاد جامعه است و دستاوردهایی؛ نظیر این تحقیق بنیادی که کمکی به حل مشکلات جامعه (از جمله دغدغه هویتی) می کند، بررسی می نماید این نوع تحقیقات برای مطالعه سیر زندگی و خصوصیات فردی آرا و عقاید یک فیلسوف و مطالعه ویژگیهای هنری یک مکتب و ... استفاده می شود و تحقیقات بنیادی به قول کرلینگر محقق آلمانی همواره سنگ بنای تحقیقات کاربردی بوده است. در روش گردآوری اطلاعات از روش مصاحبه با اساتید صاحب نظر نیز استفاده شده است و فرضیه هایی پژوهش مذکور مواردی از این قبیل است: 1- لزوم بررسی ساختار زیبایی شناسی مکتب هرات به مثابه نمونه وحد اعلای مکتبی پالوده شده از عناصر بیگانه در عین نوآوری با توجه به بررسی آثار نمونه پژوهش؛ یعنی بهزاد می تواند راهگشای استخراج اصول کلیدی زیبایی شناسی نگارگری بویژه مکتب هرات باشد. 2- استخراج اصول و مبانی بنیادی، میتواند در معضل دغدغه هویت در نقاشی امروز ایران نیز راهگشا باشد و برای اندیشمندان، پژوهشگران و دانشجویانی که بدنبال سرچشمه های هویتی خویش می گردند به مثابه سرنخ و نقطه آغازینی باشد. هدف پژوهش، پاسخ دادن و اثبات فرضیه های مذکور و تبیین آن به قانون علمی در حد امکان است و نحوه تجزیه و تحلیل داده ها بر مبنای کاوش میان روابط قومی و محتوایی عناصر موجود در نگاره ها با در نظر گرفتن بسترهای (context) گوناگون برای نتیجه گیری دقیق تر و عمیق تر است و جامعه آماری، نگارگری ایران- اسلامی در مکتب هرات و نمونه پژوهش: کمال الدین بهزاد نگارگر نامی عهد تیموری و اوایل صفوی است.

 
 
Title:

(The structure of Iranian painting Aesthetics (Islamic miniatures, Harat schoolAbstract:

Facing to modernity, is one of the most problem to many traditional country so, asking about «identity» or «having identity or not» is a big question wich reflects to smaller part or structures fields like Art. So trying to find an original and fundamental principal basd on Persian paiting Aesthetics is inevitable. There fore «Hart school» as a purified school with original Persian elements and «Behzad» as famouse painter who changed the structure of traditional painting, with his creativity and supported the national identity, all of them are studied as a sample in this research report.Keyword(s):