برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

جهت یاب امواج رادیویی (.D.F)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد علم و صنعت 

گروه پژوهشی: برق - حوزه مخابرات

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1370

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-77455001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان خاور، مقابل دانشگاه علم و صنعت، پلاک 166
 

چکیده:

در این گزارش ابتدا مختصرا کاربردهای گوناگون جهت یاب امواج رادیویی و انواع روشهای موجود به همراه ذکر مزایا و معایب هر کدام عنوان گردیده و سپس جهت یابی به روش سنجش فاز ترتیبی (که از جمله روشهای دقیق جهت یابی بشمار می رود و بر اساس اندازه گیری تغییر فاز سیگنال دریافتی توسط یک آنتن در مکانهای متفاوت می باشد)، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است. این روش از طریق مرور یک آرایه دایره ای از آنتنهای مشابه توسط یک سوئیچ الکترونیکی در واقع اثر پدیده داپلر بر سیگنال دریافتی از یک آنتن متحرک بر پیرامون یک دایره را شبیه سازی می نماید که بدین جهت روش شبه داپلر نیز به آن گفته می شود.
دستگاه ساخته شده که برای باند
VHF طراحی شده است نیز بر همین اساس می باشد که شرح مفصل مراحل طراحی و ساخت آن در این گزارش آمده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

In this report, at first, we briefly present the applications and the techniques in the direction finding of the radio waves with their advantages and disadvantages.
Next, the sequential phase measuring techniques which is one of the fine direction finding method will be discussed.
The sequential phase measurement technique works based on the measurment of phase-shift in a signal received by an antenna located in different positions.
In the technique a circular array of antennas is used to simulate the Doppler effect in the signal received by a single antenna moving over a circular path.
A system has been created to implement the technique for the VHF band.
A detailed discussion appears in this report to explain the design and manufacturing process of the system.Keyword(s):