نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی مطالعاتی رابطه جو عاطفی خانواده با رشد اخلاقی نوجوانان و جوانان شهر اهواز (فاز اول)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: پژوهشی روان شناسی

پژوهشگران: 
صباغ عبدالمجید (مسئول طرح)
سعادتی ندا (همکار طرح)
تمیمی پور حمید (همکار طرح)
مرعشی سیدمحمد (همکار طرح)
روستایی محمدرضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهار 1378

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

این تحقیق تحت عنوان بررسی مطالعاتی رابطه جو عاطفی خانواده با رشد اخلاقی نوجوانان و جوانان شهر اهواز می باشد که به منظورآگاهی، جمع آوری و تنظیم اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق (مانند مبانی نظری و پیشینه تحقیق) از منابع مختلف فارسی و لاتین و استفاده عملی از تجارب و دستاوردهای محققین دیگر به منظور پرهیز از دوباره کاری و پایه ریزی بخش عملی و اجرایی تحقیق تدوین و تنظیم گردیده است.
در این پژوهش 6 فرضیه اصلی و 13 فرضیه فرعی مطرح گردیده است و پس از ذکر مقدمه مبانی نظری پژوهش با تکیه بر مکاتب روان شناسی در فصل اول مورد بحث قرار گرفته است. در فصل دوم موضوع تحقیق و در فصل سوم پیشینه تحقیق در داخل و خارج و وجه تمایز این پژوهش نسبت به پژوهش مشابه آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

 
 
Title:

Survey the studies of the relation, family, effective atmosphere with the moral development of the adolescents and the young People in Ahwaz CityAbstract:

This research is under the title of survey the studies of the relation family, effective atmosphere with the moral development of the adolescents the young people in Ahwaz City It is formulated for the aim of awareness, collecting and arranging the information related to research literature (Like theoretical basis and research background) from various sources of Persian and Latin, and the practical use of the experiences and the accomplishment of other researchers in order to abstain from duplication and foundation of the practical and the executive section of research.
In this research, six main hypotheses and thirteen secondary hypotheses were propounded and after mentioning the introductory of the research theoretical basis, relying on the psychology schools in the first chapter was discussed. In the second chapter the title of
research, and in the third chapter the research background inside and outside of the country and the differentiation aspect of these researches in comparison with the same researches was discussed and surveyed.Keyword(s):