نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه سنگ آهن معادن سنگانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: فنی و مهندسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تیر 1374

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

معادن سنگ آهن سنگان واقع در جنوب شرقی استان خراسان می تواند به عنوان یکی از مهمترین منابع تامین سنگ آهن برای مجتمع های تولید آهن و فولاد داخل کشور مطرح باشد. میزان ذخیره این معادن حدود سیصد میلیون تن برآورد شده و بر اساس نظر کارشناسان، از لحاظ خواص و شیمیایی یکی از غنی ترین معادن سنگ آهن در ایران به شمار می آید.
فرآیند احیای مستقیم کانه های آن با گاز طبیعی با توجه به اینکه در استان خراسان در منطقه خانگیران سرخس، گاز طبیعی به مقدار فراوان وجود دارد، بعنوان یک روش برای احیای این سنگ آهن پیشنهاد می گردد. بنابراین برای نیل به این هدف نخست لازم است قابلیت احیای مستقیم کانه های آهن و عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گیرد.
در این راستا علاوه بر شناخت جنبه های علمی سرعت احیای اکسیدهای آهن و عوامل موثر بر آن از جمله ترکیب و فشار گاز احیاکننده، دما، سطح واکنش، درجه تخلخل، میزان انبساط و انقباض حین احیا و... به آگاهی از خواص فیزیکی - شیمیایی و قابلیت احیای آن توجه خاصی مبذول شود.
با توجه به مزایای کاربرد گندله با گازهای حاصل از اکسایش گاز طبیعی در واحدهای احیای مستقیم گندله به عنوان ماده اولیه جهت احیای مستقیم با گاز احیا کننده ئیدروژن در این پژوهش انتخاب شده است به هنگام آماده کردن مواد اولیه (خرد و پودر نمودن ماده لازم برای گندله و پخت آن) باید حتی المقدور سعی شود خواص فیزیکی - شیمیایی و احیایی آن مناسب باشد زیرا سرعت احیا می تواند تحت شرایطی وابسته به این ویژگیها باشد.
آزمایشهای انجام یافته در این پژوهش که در دو بخش جداگانه، پژوهشهای آزمایشگاهی با استفاده از امکانات آزمایشگاهی و تحقیقات نیمه صنعتی و صنعتی در واحد احیای میدرکس و واحد پایلوت پلنت گندله سازی مجتمع فولاد اهواز صورت گرفته همگی در جهت شناخت و بررسی قابلیت احیای مستقیم سنگ آهن سنگان پیش رفته است و از نظر تئوریک مکانیسم احیا شناخته شده و معادله مربوط به وابستگی سرعت احیا به پارامترها استخراج شده است.

 
 
Title:Abstract:

Sangan’s iron-ore mines which is located in southem khorsan could be a main source to procide iron-ore for production plants (complexes) in the country.
The reservoir amount estimated 300 × 106 tones. Due to good physical and chemical proportion, this mine regarded as the best in Iran.
The direct reduction process of iron-ore with naturanl gas recommended as a method of reduction due to the abundance of natural gas in khorasan region. To reach these objectives, it is necessary to investigate the direct reduction ability of iron-ore and determine the factors affecting the process.
In this study pellet was chosen as raw material due to good reductibiliy with hydrogen as reducing gas. In the preparation of raw material (milling, heating etc, pellet) the physical, chemical and reducing properties rate is affected by these parameters.
The study was performed in two different lebel: laboratory and pilot scale in Ahwas steel company and from the result, the theoretical mechanism of reduction and the related equations were calculated.Keyword(s):