نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ژئوترمومتری - میکروترمومتری رگه های سیلیسی طلادار اندیس آقورن (آذربایجان شرقی، میانه) در راستای پیش داوری های مترتب بر الگوی زایشی طلای اپی ترمالگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: ژئوفیزیک

پژوهشگران: 
میرزایی سعید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1384

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

استان آذربایجان شرقی (در شمال غربی ایران) دارای رخنمون های آتشفشانی و توده های نفوذی منسوب به سنوزوئیک است که در طی دوره ترشیری، از تفریق ماگمائی شاخصی برخوردار گردیده و به موجب آن دارای رخساره های آذرین حد واسط تا اسیدی فراوان میباشد. ماگماتیسم آلکالن در چهارگوشه 1.250000 میانه مشخص به حضور انواع سنگهای تراکی آندزیتی با تمایلات شوشونیتی است که اغلب با پیدایش اندیس های پراکنده از مس، سرب و روی همراه میباشد. همچنین در مناطق دگرسانی منسوب به واحدهای ریولیتی- ریوداسیتی و برخی از گدازه های اسیدی (متعلق به ائوسن)، آثار کانه زایی طلا و برخی از انواع فلزات پایه یافت شده است. براین اساس، هدف مطالعاتی این طرح با نگرشی ویژه بر رفتار ایزوتوپی رخنمون های طلادار در بخشی از چهارگوشه 1.50000 میانه آغاز گردیده و متعاقبا با بررسی های میکروترمومتری در نمونه های بدست آمده از منطقه، استعداد میزبانی واحدهای دگرسانی (منسوب به رخنمون های ریولیتی ترشیو) ارزیابی گردیده است. بنابراین نتایج طرح با ارایه الگوی پیش داوری (مبتنی بر شواهد ترمودینامیکی) به منظور مطالعه سازوکار شکل گیری ماده معدنی و راهبردهای اکتشافی متناسب با الگوی پی جویی طلا (مقیاس تفصیلی اندیس) در ناحیه آقورن همراه بوده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):