نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تعیین نقش برخی عوامل کلینیکی (BMI) و برخی عوامل پاراکلینیکی (نسبت LH به FSH و میزان آندروژنها، نسبت گلوکز به انسولین ناشتا، اندازه حجم و تعداد فولیکول تخمدانها) در پیشگویی پاسخ بیمار PCOS به کلومیفنگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: پژوهشی نازایی

پژوهشگران: 
معدنی طاهره (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1379

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این طرح پژوهشی قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS)، یکی از شایع ترین علت نازایی در زنان می باشد و کلومید به عنوان داروی ساده و قابل دسترس جهت درمان در این بیماران استفاده می شود. طبق آمار حدود 15-25% افراد به کلومید مقاوم می باشند و به دوز بالای دارو نیز پاسخ نمی دهند.
این مطالعه به منظور یافتن ارتباط عدم پاسخگویی تخمدان با کلومید و بعضی عوامل کلینیک و پاراکلینیک در بیماران
(PCOS) مراجعه کننده به موسسه رویان از خرداد 77 تا اردیبهشت 79 انجام گرفت.
در مجموع 53 بیمار با سندرم تخمدان پلی کیستیک، که حداقل 5 سال نازایی داشتند بطور تصادفی انتخاب شدند. سن آنها بین 25 تا 35 سال متغیر بود و علایم شایع این افراد قاعدگی مرتب، هیرسوتیسم بعلاوه نازایی بود. آزمایشات
FSH و LH و تستوسترون، FBS، انسولین، آندروستندیون، 17 آلفا هیدروکسی پروژسترون، دهیدروایی آندرسترون سولفات انجام شد. اندکس وزن بدن (BMI)، حجم تخمدان و تعداد فولیکول اولیه در هر تخمدان بعنوان پارامترهای مورد بررسی تعیین گردید. بعد از سونوگرافی ترانس واژینال روز سوم سیکل بیماران 2 سیکل تحت درمان با کلومید قرار گرفتند (سیکل اول، کلومید روزانه 100mg، از روز 5 تا 9 سیکل تجویز شد و در صورت عدم پاسخگویی در سیکل بعدی کلومید به میزان 150mg تجویز شد) بیماران از نظر وقوع تخمک گذاری به دو گروه یک (دارای تخمک گذاری) و گروه دو (بدون تخمک گذاری) تقسیم شدند. مقایسه گروهها با آزمون t انجام شد آمار جمع آوری شده نشان داد، 51% در گروه یک و 49% در گروه 2 قرار گرفتند. میانگین حجم تخمدان در گروه یک 8.6±4.3 (±SD میانگین) در گروه دو 8.74±3.7 و میانگین اندکس وزن بدن در گروه یک 28.0±3.8 و گروه دو، 29.72±4.36 بود که تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد. ولی در گروه یک 72.4% افراد و در گروه دو، 45.8% افراد دارای فولیکول کمتر از 10 عدد در هر تخمدان بودند که اختلاف آماری معنی داری داشته اند (P<0.05).
بنابراین آنالیز آماری نشان می دهد که بین تخمدان و اندکس وزن بدن و پاسخگویی به کلومید رابطه معنی داری وجود ندارد ولی بین تعداد فولیکول اولیه در هر تخمدان و پاسخگویی به کلومید رابطه معنی داری وجود دارد که شاید بتوان با در نظر گرفتن تعداد فولیکول اولیه هر تخمدان احتمال پاسخگویی را پیش بینی کرد.سندرم تخمدان پلی کیستیک، حجم تخمدان، اندکس وزن بدن

 
 
Title:

DETERMINATION OF PREDICTIVE ROLE OF CLINICAL AND PARACLINCAL FACTOR IN RESPONE TO CLOMIPHEN CITRATE IN P.C.O.SAbstract:

Objective: To study and analyze the correlation among BMI, ovarian volume and follicular number in PCO patients with and without response to clomiphene citrate.
Design: Retrospective study.
Setting: Department of Endocrinology and Infertility of
Royan Institute.
Materials and Methods: An allocation of fifty three women with
polcystic ovarian syndrome and five years infertility made. Ovarian volume was measured by transvaginal ultra sonography. In each patient, BMI and follicular number were determined. Treatment for five days with clomiphene citrate (2-3 tab/day) was started from the 5 rd day of cycle. Patients were divided into tow groups as follows:
Group I: Patients that had ovulation with
clomiphene citrate.
Group II: Those that did not have ovulation with
clomiphene citrate.
Results: Group I was 27 patients (51% of the population) and Group II was 26 patients (49% of the population).
BMI value was 28.09±3.80 in group I and 29.72±4.36 in group II with no significant difference.
There was also no significant difference between ovarian volumes in group I (8.6±4.3cm3) and group II (8.7±3.7cm3). In group I, 27.4% of patients had lees then 10 follicles in each ovary, in contrast to 45.8% in group II (P<0.05 statistically significant).
Conclusion: The data suggest that by BMI and ovarian volume could not predict ovarian response, but follicular number may be a prediction factor for ovarian response in PCO patients.Keyword(s):