نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان آگاهی و نگرش مردم مشهد درباره ایدز در سال 1383گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: پژوهشی بیماریهای عفونی رفتاری

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1384

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

اگرچه در حال حاضر شیوع HIV/AIDS در کشور ما بسیار پایین است و موارد آلوده به آن عمدتا در معتادین تزریقی گزارش شده است؛ اما احتمال افزایش سریع موارد آلودگی در بین جمعیت عمومی وجود دارد. با این حال اطلاعات کمی در زمینه میزان آگاهی عمومی در مورد HIV/AIDS در کشور وجود دارد.
این مطالعه که با هدف تعیین میزان آگاهی جمعیت عمومی مشهد و نگرش آنان درباره ایدز طراحی شد، بخشی از یک برنامه اطلاع رسانی پیشگیری از ایدز بود که یک روز قبل از روز جهانی ایدز با برپایی ایستگاه های اطلاع رسانی در نقاط مختلف شهر مشهد اجرا شد.
960 نفر از مراجعین به ایستگاه ها، داوطلبانه و قبل از کسب اطلاعات در مورد ایدز، پرسشنامه ای خودایفا و بی نام را تکمیل کردند.
میانه سنی شرکت کنندگان
23 سال بود؛ 76% آنها مذکر و 59% مجرد بودند و سطح تحصیلات نیمی از آنها دیپلم و یا پایین تر بود. میانگین نمرات آگاهی و نگرش به ترتیب 21.7±4.6 و 11.3±2.9 بود. 59% پاسخ دهندگان دارای میزان آگاهی بالا (22 و بالاتر از نمره کل 28) و 61% آنها دارای سطح نگرش خوب (11 و بالاتر از نمره کل 15) بودند. با اینکه اکثریت افراد از راههای اصلی انتقال و پیشگیری از ایدز آگاهی خوبی داشتند اما تصورات نادرستی هم وجود داشت؛ به طوری که تعدادی فکر می کردند که ایدز از طریق بغل کردن، گزش حشرات و استفاده از پوشاک مشترک منتقل می شود و تعدادی نیز پرهیز از غذا خوردن با بیماران، قطع رابطه با آنها و عدم استفاده از امکانهای عمومی (توالت، استخر، حمام) را در پیشگیری از ایدز موثر می دانستند. در بین عومال مرتبط با آگاهی تنها سطح تحصیلات و در بین عوامل مرتبط با نگرش تنها میزان آگاهی با آن ارتباط معنی دار داشت (P<0.001). همچنین نمرات آگاهی با نمرات نگرش همبستگی مثبت داشت (rs=0.45, p<0.01).
اگرچه میزان آگاهی کلی و سطح نگرش مردم مشهد درباره ایدز نسبتا رضایت بخش بود، اما هنوز تصورات نادرستی درباره راه های عدم انتقال ایدز و اقدامات غیر موثر در پیشگیری از آن وجود داشت. چون سطح آگاهی و نگرش بالا الزاما منجر به تغییرات رفتاری نمی شود، بررسی همزمان آگاهی و نگرش و رفتارهای مرتبط با ایدز پیشنهاد می گردد.

 
 
Title:

Knowledge of and attitude towards HIV/AIDS in Mashhad, 2004Abstract:

Although prevalence of HIV/AIDS in Iran is very low and many of infected cases were reported in injecting drug users, there is the potential of HIV Infection from IDUs the general population.
This cross-sectional study about pubic knowledge of and attitude towards HIV/AIDS in Mashhad was a part of an AIDS Information program that done a day before World AIDS Day at some areas of city. 960 of volunteers completed a self-administered anonymous questionnaire before getting any information about HIV/AIDS.
Median of participants age was 23.76% were male and 59% were single and educational level of half of them was diploma or lower. The mean of knowledge and attitude scores were 21.7±4.6 and 11.3±2.9 respectively. 59.2% of participants had high awareness (22 and higher of total 28) and 61% had good attitude (11 and higher of total 15). Although, the majority seemed to have accurate knowledge about HIV/AIDS, important misconception was noted relating to HIV/AIDS. Some believed that HIV/AIDS could be acquired through hugging, insect bite and common cloths, and some believed that AIDS can be prevented by avoiding from public places (toilets, swimming pools, bathrooms), don't eating with patients, and discontinue to communication with patients.
Educational level was significantly correlated with knowledge scores (p<0.001) and knowledge level was significantly correlated with attitude scores (p<0.001). Moreover, there was positive correlation between knowledge and attitude scores (r5=0.45, p>0.01).
Although overall knowledge of and attitude towards HIV/AIDS in Mashhad was satisfactory, some misconception were still noted about ways by which HIV/AIDS could not transmitted or prevented. We suggest a survey of ADIS-related risk behaviors for understanding more bout HIV/AIDS status in Iran.Keyword(s):