نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه و بررسی تخریب صوت شیمیایی ترکیبات آروماتیک سمی موجود در پساب های شهری و صنعتیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: پژوهشی شیمی

پژوهشگران: 
جلیلی حامد (مسئول طرح)
خان احمدی معصومه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1384

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش طرح ارائه شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

با پیشرفت صنعت و تولید روزافزون ترکیبات آلی آروماتیک و سنتز ساختارهای نوین و بعضا پیچیده رفع شده از صنایع گوناگون و پیشامدهای جبران ناپذیر تاثیر اینگونه مواد سمی بر اکویسستم ضرورت استفاده از روشهای نوین چون فراصوت جهت تجزیه اینگونه مواد احساس میشود.
نظر به اهمیت درک مکانیسم چگونگی تاثیر حفره زایی و مهمترین نظریه توجیه کننده آن ابتدا حفره زایی و سپس نظریه نقاط داغ مورد بررسی قرار گرفته است سپس عوامل موثر بر آن و گزیده ای از کاربردهای فراصوت شرح داده شده است
بررسی های انجام شده در سالهای اخیر چه از جنبه سی نیتکی و چه از نظر فرایندی کاربری فراصوت را در بسامدها و توانهای متفاوت جهت تجزیه مواد آروماتیک به اثبات رسانده است. استفاده از فراصوت در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی جهت ترکیبات رنگی تک حلقه ای و چند حلقه ای از نظر شیمیایی و دستگاهی مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین تاثیر فراصوت بر تغییرات
BOD و COD بررسی شده و مقایسه ای با روشهای دیگر صورت گرفته است.

 
 
Title:Abstract:

Developing of industry and daily incremental production of aromatic compounds and synthesis of substances with new complex structures discharged of different industries and irreparable effects of these poisonous substances on ecosystem, cause applying of new method of degradation like ultrasound.
Regard to importance of cavitations mechanisms affection, hot spots- the most prominent interpretative theory- has been investigated.
Then effective parameters and brief applications of ultrasound in degradation of monocyclic and poly cyclic colored compounds in both bench and pilot scales have been explained.
Recent investigations show ultrasound kinetically and processing usages in degradation of aromatic compounds at different frequencies and power. Also BOD and COD changes effected by ultrasounds and comparisons with other degrading methods have been reviewed.Keyword(s):