نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مقایسه امید و یاس در شعر کهن و معاصرگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
قبادی حسین علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1383

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

یکی از ویژگیهای شعر شاعران پرداختن به دو موضوع امید و یاس است. عوامل، زمینه ها و رویکردهای گوناگونی در شکل گیری موضوعات امید و یاس نقش داشته و نیز در خلق تعابیر و تصاویر شاعرانه و آهنگ خاص اشعار موثر است.
یاس و امید در هر دو دوره کلاسیک و معاصر در شعر برخی پررنگ و در شعر بعضی کم رنگ است. همچنین امید و یاس انواعی دارد.
تحقیق حاضر در هر دوره دوره کلاسیک و معاصر به شعر نمایندگان جریانهای مختلف شعری می پردازد و با تکیه بر زندگی و نگرش شاعران و تحولات سیاسی و اجتماعی دوران کلاسیک و معاصر به تحلیل و مقایسه گفتمانهای متفاوت شاعران پرداخته و ریشه های انواع یاس و امید را در شعر آنها بررسی می کند.امید، یاس، خیام، مولوی، سعدی، مهدی اخوان ثالث، احمد شاملو، فروغ فرخزاد

 
 
Title:Abstract:

Dealing with the two subjects of hopelessness and hopefulness is one of the features of the poetries by the poets. Various factors, backgrounds and procedures have influenced upon formation of the mentioned subjects.
They also influenced on creation of poetic expressions and images and poetries special tone.
Hopelessness and hopefulness, in both classic and contemporary poetries, are not paid so much attention in the poetries by some and are paid much attention in the poetries by some others. Hopelessness and hopefulness enjoy various types.
The present study deals with deals with the poetries of the various poetic movements in both classic and contemporary period whist relying on the life and attitude of the poets and the political and social evolutions of the classic and contemporary periods for analyzing and comparing the various poetic discourses and probing the causes for hopelessness and hopefulness in their poetries.Keyword(s): Hopelessness, Hopefulness, Khayyam, Molavi, Saadi, Mehdi Akhavan Sales, Ahmad Shamloo, Foroukh Farrokhzad