برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی نتایج حاصل از IVF & ET در بیماران Tubal Factor, PCOگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: پژوهشی زنان و زایمان

پژوهشگران: 
اشرفی مهناز (مسئول طرح)
صیرفیان پور حوری (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهار 1380

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

مطالعه فوق یک مطالعه رتروسکوپتیو بوده که در مرکز تحقیقات ناباروری رویان انجام گرفته است.
بیماران منتخب مربوط به آغاز سال 1377 تا اواخر سال 1379 می باشند. گروه
Tubal factor به عنوان گروه کنترل برگزیده شده اند. 33 بیمار مبتلا به PCO که قبلا حداقل 6 بار تحریک تخمک گذاری باکلومیفن سیترات قرار گرفته بودند با 76 بیمار مبتلا به نازایی بدلیل عامل لوله ای، از نظر نتایج IVF، مقایسه می شوند. در این مطالعه فقط سیکل اول IVF تحت بررسی قرار گرفته است.
جهت استنباط آماری از آزمونهای پارامتری
Fisher’s exact test, K2, Anov, T.student و در صورت نیاز از آزمونهای Non parametical (K.W) استفاده شده است.
پروتکل انتخابی:
long protocol (بوسرلین HMG/)
بیماران مبتلا به
PCO در این مطالعه دارای متوسط سنی کمتر از (4.2±28.5 در مقابل 5.3±32 روز)، مدت زمان فاز فولیکولی از شروع HMG تا HCG بیشتر (2.8±12.3 در مقابل 3.2±10.9 روز)، بروز OHSS بیشتر (17.6% در مقابل 2.7%) و pregnancy rate/Embryo transfer بیشتری (20% در مقابل 1.4%) نسبت به گروه کنترل می باشند (P<0.05).
اما در موارد زیر اختلاف واضحی بین دو گروه وجود ندارد: طول مدت گرفتن
GnRHa تا شروع HMG (13.3 در مقابل 12.6)، وجود cyst بعد از دریافت بوسرلین (12.1% در مقابل 23%)، درصد موارد تخلیه cyst (3.03% در مقابل 10.5%)، تعداد آمپول HMG مصرفی (31.8% در مقابل 29.09)، تعداد oocyte بدست آمده (7.6 در مقابل 6.7)، تعداد جنین تشکیل شده در هر فرد (5.1 در مقابل 4.6)، تعداد جنین انتقال یافته در هر نفر (2.7 در مقابل 3.06) و cancel سیکل (0 در مقابل 5.9).
در این مطالعه، فرض 1 (برابر بودن میزان
P.R/E.T در دو گروه) رد شد و فرض 2 (بیشتر بودن میزان OHSS در گروه PCO نسبت به (Tubal factor تایید گردید.کلیدواژگان: Poly cystic ovarian disease (syndrome)- tubal factor- IVF & ET out come

 
 
Title:

The outcome on in vitro fertilization and Embryo transfer in women with polycystic ovary syndromeAbstract:

Objective: The outcome of IVF & ET in women with POCS.
Design: Retrospective study from 1377 to 1379.

Setting: Royan, Institute of Infertility.
Patients and Interventions: 33 patients with PCO (without any other causes of infertility) who failed standard ovulation induction treatment with clomiphen citrate (?6 cycles) underwent 33 cycles of IVf & ET. Controlled group are 76 patients with only tubal factor infertility. Our study has been done in the first cycle of IVF in two groups. We used long protocol with Buserelin (gnRHa)/HMG.
Outcome measures: IVF and ET cycle characteristics were compared using student’s t-test and Fisher’s exact test. If needed we use non parametrical tests such as K.W.
Results: PCO patients had less mean age (28.5±4.2 versus 32±5.3), more follicular phase duration (12.3±2.8 versus 10.9±3.2), more incidence of OHSS (17.6% versus 2.7%) and more pregnancy rate per embryo transfer (20% versus 1.4%) (P<0.05).
The duration of using GnRHa up to onset of HMG (13.3 versus 12.6 day), cyst number after using of GnRHa (12.1% versus 23%), cyst aspiration percent (3.03 versus 10.5). using of HMG ampouls (31.8 versus 29.09), retrieved oocyte (7.6 versus 6.7), produced embryo per person (5.1 versus 4.6), embryo transfer per person (2.7 versus 3.06) and cycle cancellation (0 versus 5.9%) were not significantly different.Keyword(s):