نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مشابه سازی سیستم API 20Eگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
صعودی محمدرضا (مسئول طرح)
هدی حسن (همکار طرح)
عرفانی مقدم مجید (همکار طرح)
اولیا پرویز (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1388-08-08

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

یکی از راههای شناسایی باکتریها بکارگیری روشهای بیوشیمیایی است. مجموعه هایی از آزمونهای بیوشیمیایی در سیستمهای مینیاتوری تحت عنوان کیتهای تشخیص باکتری خلاصه شده است. مصرف کیتهای تشخیص، شناسایی باکتریها را در زمانی کوتاه و بسادگی امکان پذیر می نماید و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است.
انواع مختلفی از کیتهای تشخیص از قبیل آنتروتیوب، ای- پی- آی، کوباس و کریستال به بازار عرضه می شود. کیت تشخیص
API20E یکی از بهترین سیستمهای تشخیص باکتری خانواده آنتروباکتریاسه است که به ویژه در شناسایی عوامل بیماریهای اسهالی و عفونتهای گوارشی اهمیت دارد.
هدف از انجام این طرح مشابه سازی کیت تشخیص
API20E بوده است. برای این منظور ترکیب شیمیایی محیط های کشت، طرز آماده سازی آنها، نحوه خشک کردن و سترون کردن نمونه های مورد مطالعه قرار گرفته و سپس در بوته آزمایش تجربه شده است.
آزمونهای بیوشیمیایی شامل تخمیر و تولید اسید از قندهای مختلف، سنجش تولید آنزیمهای بتاگالاکتوزیداز، آمینواسید دکربوکسیلاز، اوره آز، تریپتوفاناز، ژلاتیناز، کاتالاز و نیز قابلیت تولید متابولیتهایی مثل استیل متیل کربینول، ایندول و سولفید هیدروژن است. برای حصول نتایج مثبت و منفی از آزمونهای بیوشیمیایی مختلف، سویه هایی از اشریشیا کلی، کلبسیلاپنومونیا، پرتئوس و لگاریس و نیز سودوموناس آئروجینسوزا به کار رفت.
در مورد هر یک از آزمونهای بیوشیمیایی بیست گانه آزمایشهای متعددی از نظر ترکیب محیط کشت انجام شد تا بتوان در یک پاسخ مثبت نتیجه واکنش را به صورت یک تغییر رنگ کاملا مشخص و متمایز (نسبت به پاسخ منفی) آشکار نمود.
در تمام بررسیهای به عمل آمده تلاش شده است تا تغییرات رنگی آزمونها با تغییرات رنگی
API20E انطباق داشته باشد.
برای تولید صنعتی این کیت تشخیصی به دستگاههای تزریق با دقت
0.01 میلی لیتر، سیستمهای خشک کن از نوع لیوفیلیزاتور و سیستمهای استریلیزاسیون از نوع فیلتراسیون و تابش گاما نیاز است. در این حال می توان جداول شناسایی باکتری را بر اساس آزمایش تعداد زیادی از سویه های بومی شناسایی شده بدست آورد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):