نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

فاز تکمیلی کوره القاییگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد خواجه نصیرالدین طوسی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1370

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 5-88466200-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نرسیده به پل سیدخندان، دانشکده برق خواجه نصیر، جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیر، صندوق پستی 45253
 

چکیده:

القا میدان مغاطیسی متناوب در اجسام هادی می تواند باعث گرم شدن یا ذوب آنها گردد. با بالا رفتن فرکانس این پدیده تشکیل می گردد. برای این منظور از مبدل استفاده می شود.
مبدل ساخته شده در این پروژه از نوع استاتیک می باشد. در ابتدا جریان سه فاز ورودی بوسیله پل گرتز به جریان دو فاز یکسو تبدیل می شود. این جریان پس از عبور از لینک
DC به پل تک فاز اینورتر اعمال می گردد.
درخروجی پل مدار تانک موازی قرار دارد که در کلاس کموتاسیون طبیعی بوسیله اینورتر تغذیه می گردد.
در بخش کنترل الکترونیک پارامترهای مهم مدار مانند جریان، ولتاژ، فرکانس و ... کنترل می گردند. فرمان سیکل استارت نیز بوسیله این بخش ایجاد می گردد.
ارتباط سیستم با شبکه قدرت، آب خنک کننده، فن و ... از طریق بخش کنترل قدرت انجام می گیرد. همچنین این بخش شامل ترانسفورماتورهای تغذیه، قطعات استارت، کنتاتورهای عملی و ... می باشد.
کل سیستم از نظر اضافه ولتاژ، اضافه جریان، اضافه درجه حرارت، افت فشار آب و ... حفاظت شده می باشد.

 
 
Title:Abstract:

Induction of Electromagnetic fields in conductive materials produces excessive heat which can later be used for melting purposes. This effect is increased as the frequency rises. For purpose various types of frequency converters are applied.
In this project Power Electronic Static Converters (PESC) are studied and applied. There Phase incomming current is rectified into a two phase direct current by a full wave Greats Bridge. This current is then passed through a DC link which finally is applied to the inverter working with the Parallel Tank circuit in the class of natural commutation.
The electronic unit controls important parameters such as current, voltage, frequency, timings, start up cycle and various other factors.
The power control unit supplies a direct connection between the power networks, cooling water, cooling fans, and also it is consisted of auxiliary transformers start up unit, auxiliary contactors, and protection fuses.
This system is fully protected against over voltage, over current over heat, decrease of water pressure, wrong sequences, and various other parameters.Keyword(s):