نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

اولویت تحقیق در آموزش پرستاریگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
مقصودی شاهرخ (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1370

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که بمنظور بررسی نظرات مربیان کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده های پرستاری و مامایی دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران درمورد اولویتهای پژوهشی در آموزش پرستاری انجام شده است در این پژوهش جمعا 78 نفر از مربیان پرستاری دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد شاغل در یکی از دانشکده های پرستاری و مامایی دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران شرکت داشته اند.
ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه بوده است که مشتمل بر 40 مورد حیطه های پژوهشی در آموزش پرستاری میباشد و در 9 بخش آمده است که از واحدهای پژوهش خواسته شده است نظرات خود را درباره اولویت پژوهشی هر مورد در یک مقیاس (پنج گانه) رتبه ای مشخص نمایند. ضمنا دو سووال باز نیز جهت اخذ نظرات اضافی در نظر گرفته شده است. پرسشنامه مذکور پس از اصلاح توسط اساتید پرستاری و علوم تربیتی مورد استفاده قرار گرفت.
داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های این پژوهش در 17 جدول خلاصه گردیده است. برمبنای نتایج این پژوهش مهمترین اولویتهای تحقیق در آموزش پرستاری عبارت از بررسی و پژوهش درباره: موانع بین آموزش تئوری، کارورزی بالینی، و خدمات پرستاری، روشهای آموزش مهارتهای بالینی، روشهای ارزشیابی بالینی، معیارهای انتخاب مربیان، آموزش ضمن خدمت، پرستاری بهداشت جامعه، پرستاری بیماریهای داخلی و جراحی، پرستاری کودکان و پرستاری ویژه است.
همچنین نتایج این بررسی نشان داد که نوع گرایش مقطع کارشناسی ارشد و سابقه آموزشی بر روی نظرات مربیان درباره اولویتهای پژوهشی بی تاثیر است. در حالی که متغیرهای سوابق اجرای طرحهای تحقیقاتی، و سابقه همکاری بعنوان استاد راهنما و با مشاوربودن در نظرات مربیان موثر میباشد.
در پایان این پژوهش نیز با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاداتی بمنظور انجام مطالعات بعدی دراین زمینه ارایه گردید.

 
 
Title:Abstract:

Using an applied research by the way of descriptive survey at all of nursing schools of the Tehran Medical sciences universities, on "educational nursing research priorities", the mastery nursing teachers’ views were analyzed.
The sample of this research contains 78 hursina instructors who are occupying at any of nursing schools above.
The instrument for data collection in this study is an questionnaire that included (40) research.
area nursing education in nine separate parts.
Using ordinal scales, the views of each units about research priorities has acquired.
Furthermore, two open ending questions have recognized to get the extra (joining) views.
This verified questionnaires have used after modifying flying glances.
Using descriptive and ineffective statistics, the data of this research have analyzed.
The information have summanied in 17 tables.
according to the results of this study. Some of the most important prioities in nursing educational research are in clued.
1- Impediments (gap) between theoretical teachings.
clinical teaching and nursing services.
2- Educational techniques of clinical skills.
3- Clinical evaluation techniques.
4- Educators selection criterion.
5- Continuing Education.
6- Social health nursing.
7- Medical- Surgical nursing.
8- Pediatrics nursing
9- Intensive care nursing.
In addition, the results show, there is no dependency of Mastery or educational past experiences with the research priorities. But, some other precedents such as management of investigations or co-operations under the title of professor or advisor are so effective.
Of course, in accordance with the results, there are some suggestions for further studies in this case, totally.Keyword(s):