نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طرح کشت ژلاتین ماتریکس استخوان (BMI) در عضله رکتوس ابدومینوس موش صحراییگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: پژوهشی فیزیوتراپی

پژوهشگران: 
حسینی احمد (مسئول طرح)
سبحانی علی قلی (همکار طرح)
رضازاده ولوجردی مجتبی (همکار طرح)
الطریحی تقی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان ماه 1375

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

در این تحقیق ژلاتین ماتریکس استخوان Bone Matrix Gelatin= BMG در بافت عضلانی کشت داده شد و تغییرات هیستولوژیکی در روزهای 1، 3، 5، 10، 15، 20، 25 روز بعد از کشت مورد بررسی قرار گرفت.
ابتدا
BMG به روش Urist و همکارانش که در سال 1973 ارایه داده بودند تهیه و حدود 2 میلی گرم از آن در عضله رکتوس ابدومینوس سمت راست رت های نر Sprague- Dawley که 6-4 هفته سن داشتند تحت شرایط استریل کشت داده شد.
مقدار مساوی از
BMG نیز که قبلا در دمای 150o . به مدت 15 دقیقه حرارت داده شده بود در عضله رکتوس ابدومینوس سمت چپ کشت داده شد. پس از کشتن حیوان عضله رکتوس ابدومینوس راست بعنوان نمونه آزمایش و عضله سمت چپ بعنوان نمونه شاهد در نظر گرفته شد.
در روز 5 بعد از کشت، کلسیفیکاسیون خاصی تحت عنوان
Acellular Mineral Deposition = AMD در نزدیکی BMG کشت داده شده در گروه آزمایش مشاهده شد همچنین BMG در روز هفتم باعث القای غضروف، استخوان نابالغ در روز 10 و مغز استخوان در روز 15 بعد از کشت شد. برخلاف این نتایج، BMG حرارت داده شده باعث القای غضروف و استخوان سازی در هیچیک از نمونه های شاهد نشد.
در نتیجه، مطالعه حاضر نشان می دهد
BMG دارای پروتئینهای القا کننده استخوان سازی یا پروتئین مرفوژنیک استخوان Bone Morphogentic Protein = BMG می باشد که ممکن است در درمان و ترمیم نقایص استخوانی در آینده مورد استفاده قرار گیرد.

 
 
Title:

Bone Matrix Gelatin Preparation For Evaluation of Bone Induction in the MuscleAbstract:

In this research Bone Matrix Gelatin (BMG) implanted into the muscle tissue, histological were then investigated on days, 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 after implantation.
Firstly, BMG prepared as described by Urist et in 1973:2 mg of BMG were implanted under sterile conditions into the right rectus abdominis muscle of the Sprague- Dawley strain male rats with the age of 6 to 8 weeks.
A similar amount of BMG that had been heated at 150o for 15 minutes was also implanted into the left rectus abdominis muscle. The animals were sacrified, the right and left rectus abdominis were considered as experimental and control groups respectively.
In day 5 after implantation, a specific calcification that is named Acellular Mineral Deposition = AMD was found near the implanted MBG in the experimental group. BMG induced the formation of cartilage, woven bone and marrow in muscle tissue by day 7, 10, and 15 of its implantation respectively.
In contrast to these results, heated BMG induced no formation of cartilage and new bone in any specimens.
In conclusion, the present investigation indicated that BMG has osteoinductive proteins or Bone Morphogenetic protein = BMP and may use for the repair of bone defects in future.Keyword(s):