نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طرح شامپو مایع سدرگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  مرداد 1367

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

ایران کشوری است دارای منابع بسیار غنی از گیاهان که از دیرباز کاربرد طبی و صنعتی متنوعی داشته اند. با این وجود عرضه محصولات گیاهان دارویی در کشورمان اغلب با معیارهای قابل قبول علمی مطابقت ندارد و مهمترین ایراداتی که قابل ذکر است عبارتنداز:
1- کم بودن مقدار مواد موثر در نمونه های مختلف عرضه شده به بازار، به علت تقلباتی که صورت می گیرد.
2- نا مشخص بودن جنس و گونه گیاه که این مورد از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد زیرا ترکیبات موثر موجود در داروهای گیاهی از نظر ما اهمیت و مقدار در گونه های مختلف بسیار متفاوت می باشند.
3- شرایط بد نگهداری این مواد که سبب کاهش کیفیت می گردد.
در این گزارش سعی می شود که در شناساندن گیاه سدر از نظر گیاه شناسی، ترکیبات شیمیایی خواص و موارد استفاده آنها، چگونگی ارزیابی شامپوهای سنتزی نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و همچنین برای استفاده آزمون هایی در مورد کف، چرک زدایی و ... سدر آورده می شود.
امید است گزارش مطالعاتی این طرح مورد قبول واقع شود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):