نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان بقا و تعداد سلولهای توده داخلی حاصل از بلاستوسیستهای بدست آمده از اووسیت های بالغ شده گاوی در آزمایشگاه و ارتباط آن با انجماد شیشه ایگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: پژوهشی جنین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تابستان 1383

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

مقدمه: از کشت توده سلول داخلی بلاستوسیست در محیط مناسب سلولهای بنیادی جنینی بدست می آید. از این سلولها به عنوان یک ابزار تحقیقاتی در شبیه سازی، تولید حیوانات ترانس ژنتیک و کایمر، مطالعه تکوین جنین استفاده می شود. تولید سلولهای بنیادی از بلاستوسیست های تازه نیاز به هماهنگی از جمله تولید Feeder Layer همزمان با تولید توده سلولهای داخلی بلاستوسیست دارد. از طرفی با روش انجماد شیشه ای می توان بلاستوسیست های تولید شده را برای استفاده های بعدی نگهداری کرد. هدف از این مطالعه بررسی تعداد و میزان حیات سلولهای توده داخلی بلاستوسیست های منجمد شده به روش انجماد شیشه ای است. به امید اینکه بتوان از جنین های منجمد شده نیز جهت تولید سلولهای بنیادی استفاده نمود.
مواد و روشها: پس از بلوغ و لقاح آزمایشگاهی تخمک های نابالغ گاو، جنین ها در محیط
HamF10s بر روی لایه سلولهای vero به مدت 7 و 8 روز در دمای CO2%5, 39°C کشت داده شدند. 300 عدد بلاستوسیست به روش تصادفی انتخاب و به دو گروه تقسیم گردید. یک گروه بعنوان کنترل و گروه دیگر به روش انجماد شیشه ای (40% اتیلن گلیگول، 18% فایکل، 0.3 مولار ساکارز) منجمد شدند. پس از ذوب جنین ها به مدت 24 ساعت کشت داده شدند و جنین های متسع شده انتخاب و همراه با گروه کنترل با روش Immunosurgery توده سلولی داخلی آنها جدا شد. برای بررسی حیات سلولها از رنگ آمیزی تریپان بلو استفاده گردید. و با استفاده از Student. Test نتایج تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: درصد حیات توده سلول داخلی بلاستوسیست های روز هفتم در گروه کنترل و انجماد بترتیب
96% و 85% و میانگین تعداد سلولها بترتیب 17.4 و 14 بود. درصد حیات توده سلول داخلی بلاستوسیست های روز هشتم در گروه کنترل و انجماد بترتیب 95% و 82% و میانگین تعداد سلولها بترتیب 18.6 و 15 بود.
نتیجه: درصد حیات و تعداد سلولهای توده داخلی بلاستوسیستهای گروه کنترل و انجماد در روز هفتم و هشتم دارای اختلاف معنی داری است. به روش انجماد شیشه ای درصد حیات و تعداد سلولها بطور معنی داری کاهش میابد لذا بهتر است که جهت تولید سلولهای بنیادی از بلاستوسیستهای منجمد نشده استفاده شود.بلاستوسیست گاو، توده سلولی داخلی، انجماد شیشه ای- ایمونوسرجری

 
 
Title:

Evaluation of inner cell mass survival and cell count in blastocysts produeed from matured bovine oocyts in vitro and related to itrificationAbstract:

Introduction: Embryonic stem cells (ESC) can be produced by isolating and culturing of cell mass (ICM) from blastocysts in specific conditions. ESC are used as research tool for production of transgenic animals, chimeras, cloning and to study embryo development. Simultaneous production of blastocysts and feeder layers is essential for production of ESC. However, produced blastocysts can be vitrified and used at appropriate time. The aim of this study aws to evaluate the mean number and percentage of cells survival in ICM post vitrification and immunosurgery.
Materials and methods: After in vitro maturation and fertilization of immature bovine oocytes, embryos were co.
300 blastocysts were selected and divided into two groups. The blastocusts in one group were used as control, and the blastocysts in the other group were vitrified (Ethylene glycol 40%, 18%, Ficoll and 0.3 M sucrose). After thawing, embryos were culture for 24h and re – expanded embryos, along with the blastocysts in the control group were used for immunosurgery. Call survivals were assessed by trypan blue staining.
Results: The percentage live call of ICM from day 7 blastocusts in control and vitrified group are 96% and 85% respectively and the mean numbers of calls of ICM are 17.4 and 14. The percentage live call of ICM from day 8 blastocysts in control and vitrified group are 95 and 82% respectively and the mean numbers of calls of ICM vitrified and control are 18.6 and 15. The percentage live call and mean number of ICM is significantly different between the group for both day 7 and 8 blastocysts.
Conclusion: Vitrification significantly reduces percentage live cells and the mean unmber of ICM and therefore, it is better to use fresh blastocysts for production of ESC.Keyword(s): Bovine blastocysts, IMC, vitrification, immunosurgery