نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی گذشته نگر گزارشهای آسیب شناسی بیماریهای پستانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: پزشکی

پژوهشگران: 
حریرچی ایرج (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1375

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

از نتایج این طرح مقاله های ذیل تهیه و در سمینار «بیماری های پستان» سال 1375 ارائه شده است
- بیماریابی سرطان پستان بین سال های 72-1370 در شهر تهران
- سرطان پستان در کتب پزشکی کهن ایرانی
- بررسی گزارش های آسیب شناسی بیمارهای پستان آقایان در بیمارستان های بزرگ شهر تهران
-74 1364


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

سرطان پستان شایعترین سرطان بانوان است. همچنین این سرطان در اکثر کشورها شایعترین علت مرگ ناشی از سرطان در بانوان است. سرطان پستان آقایان را نیز مبتلا می کند ولی شیوع آن حدود 1% کل موارد سرطان پستان را تشکیل می دهد. به منظور بررسی وضعیت بیماریهای پستان در ایران، مرکز بیماریهای پستان جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران اقدام به بررسی 3085 گزارش آسیب شناسی پستان مربوط به 5 بیمارستان بزرگ شهر تهران طی 10 سال اخیر نموده است.
در بین 2436 گزارش آسیب شناسی مربوط به خانمها با تشخیص آسیب شناسی قطعی، 903 مورد سرطان پستان (
37.1%)، 1430 مورد بیماری خوش خیم پستان (58.7%)، 45 مورد بیماری پوستی پستان (1.8%) و 58 مورد نتیجه آسب شناسی طبیعی (2.4%) موجود بود.
اکثر خانم های مبتلا به سرطان پستان در محدوده سنی 49-40 سال بودند. تعداد خانم های با سن کمتر یا مساوی 25 سال مبتلا سرطان 21 نفر (
2.3%) بوده و کمترین سن ابتلا 15 سال و بیشترین سن 87 سال بوده است. شایعترین نوع سرطان Infiltrating Ductal Carcinoma (70.8%) و شایعترین Stage پاتولوژیک IIIa (46.8%)، و شایعترین عمل جراحی در مورد سرطان پستان Modified Radical Mastectomy (76.1%) بوده است. بیشتر توده های بدخیم در قسمت فوقانی خارجی پستان چپ قرار داشتند. شیوع Non-infiltrating Carcinoma بین این سرطان ها 1.32% (12 مورد) بوده است.
در مقایسه ارتباط سن بابیماریهای پستان، با افزایش سن نسبت بیماریهای بدخیم به خوش خیم افزایش می یابد
(P<0.000001).
با توجه به نتایج بالا می توان بر لزوم اجرای برنامه های بیماریابی جهت تشخیص زودرس سرطان پستان حداقل معاینات کلینیکی بطور منظم و خودآزمایی پستان توسط فرد از سنین پایینتر، تاکید نمود.
در بین 278 گزارش آسیب شناسی مربوط به آقایان با تشخیص آسیب شناسی قطعی، 32 مورد سرطان پستان (
11.5%)، 239 مورد بیماری خوش خیم (86%)، 3 مورد بیماری پوستی پستان (1.1%) و 4 مورد نتیجه آسیب شناسی طبیعی (1.4%) موجود بود.
سرطان پستان آقایان،
3.5% از کل گزارشات آسیب شناسی مربوط به سرطان پستان را تشکیل می دادند.
تمام آقایان مبتلا به سرطان در سنین بالای 40 سالگی بوده اند و شایعترین سن ابتلا به سرطان 60 سال به بالا بوده است.
شایعترین نوع سرطان
Infiltrating Ductal Carcinoma (71.8%)، شایعترین siage پاتولوژیک IIIb (44.4%)، شایعترین عمل جراحی در مورد سرطان پستان، رادیکال ماستکتومی (43.8%) بوده است. بیشتر توده های سرطانی در نیپل و آرئول پستان چپ قرار داشتند.
شایعترین بیماری خوش خیم پستان در آقایان، ژنیکوماستی بوده است (
88.7%)، که اکثر آنها در محدوده سنی 29-20 سال بوده اند.
بر اساس این مطالعه، در سنین بالای 40 سال، با افزایش سن نسبت سرطان پستان به ژنیکوماستی افزایش داشته است
(P<0.05).
با توجه به نتایج بالا، رد بدخیمی در بیماریهای پستان آقایان در سنین بالای 40 سال ضروری می باشد.

 
 
Title:Abstract:

Breast Cancer is not only the most common cancer in women but also the chief cause of death from cancer for women in many countries. This cancer and also affect men, but the incidence is about 1% of all breast cancers.
In order to have an overall attitude about breast cancer in IRAN. Iranian Center of Breast cancer decided to review 3085 breast pathological records of five central hospitals in TEHRAN, form 1364 to 1374.
Among 2436 records which had definitive histological diagnosis, 903 (37.1%) cases had breast cancer, 1430 (57.8%) cases had benign breast diseases, 45 (1.8%) cases had skin diseases of breast and 58 (2.4%) cases had a normal diagnosed histologically.
Women with breast cancer ranged in age from 15 to 87 years, with the majority of cases in the range of 40- 49 years. 21 (2.3%) cases were <=25 years old.
The most frequent type of cancer, pathological stage, and type of surgery were infiltrating Ductal Carcinoma (70.8%), stage IIIa (46.8%) and Modified Radical Mastectomy (76.1%), respectively. Malignant masses were mostly in Upper Outer Quadrant of left breast. Frequency of non-infiltrating carcinoma was 1.32% (12cases) among all cancers.
By increasing the age, ratio of malignant to being diseases is increased (P<0.000001).
This study give a valid and powerful argument for careful breast cancer screening at least in terms of regular examinations and breast self-examination- even for very young Iranian women.
Among 278 cases with definitive pathological diagnosis, 32(11.5%0 cases had breast cancer, 239 (86%) cases had benign breast diseases, 3 (1.1%) cases had skin diseases of breast and 4 (1.4%) had a normal diagnosed histologically.
Frequency of male breast cancer through all of breast cancer in the same centers and over the same period was 3.5%.
The majority of men who had breast cancer were over the age of 60, with the minimum age of 40.
The most frequent type of cancer, pathological stage and type of surgery were Infiltrating Ductal Carcinoma (71.8%) IIIb (44.4%) and Radical Mastectomy (43.8%) respectively.
Most of malignant masses were in areola and nipple of left breast.
The most frequent type of benign breast diseases was Gynecomastia (88.7%), who was mostly in the range of 20- 29 years old.
In men over the age of 40, by increasing the age, ratio of Breast cancer to Gyneocomastia is increased (P<0.05).
In conclusion, carcinoma must always be excluded in a man >=40 years old presenting with a breast disease.Keyword(s):