نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تاثیر ولتاژ و زمان بر میزان فیوژن و تکوین جنین های تتراپلوئید حاصل از الکتروفیوژن جنین های دو سلولی گاو تا مرحله بلاستوسیستگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: پژوهشی جنین شناسی

پژوهشگران: 
نصراصفهانی محمدحسین (مسئول طرح)
مردانی محمد (مسئول طرح)
بهاروند حسین (همکار طرح)
ایمانی حسین (همکار طرح)
دارابی محمدرضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1383

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

مقدمه: اهمیت سلولهای شبه بنیادی جنینی و شبیه سازی بر کسی پوشیده نبوده، و تولید بافتها و حیوانات شبیه سازی شده را می توان با ادغام و تزریق این سلولها به مورولا و بلاستوسیستهای تتراپلویید انجام داد. جنینهای تتراپلویید، که از آنها بعنوان بستری جهت رشد و تکوین سلولهای شبه بنیادی جنینی استفاده می شود، را می توان به روش الکتروفیوژن جنینهای دو سلولی، در آزمایشگاه تولید نمود. هدف این مطالعه ارزیابی آثار ولتاژ و دیوریشن بر میزان فیوژن و کلیواژ، مورولا و بلاستوسیست جنینهای تتراپلویید حاصل از الکتروفیوژن میباشد.
مواد و روشها: پس از بلوغ و لقاح آزمایشگاهی توده های تخمک کومولوس، جنین های دو سلولی حاصل، به سه گروه تقسیم شدند: 1- گروه فیوز شده
(FG)، شامل جنین های دو سلولی بود، که بلاستومرهایشان بعد از اکتروفیوژن، در ولتاژهای (1.5kV/cm، 1.25، 1، 0.75، (0.5 و دیوریشنهای (100ms، 80، 60، 40، 20) مختلف به هم فیوز شد. 2- گروهی که بعد از الکتروفیوژن بلاستومرهایشان در هم فیوز نشد (ECG). 3- گروه کنترل که در معرض الکتروفیوژن قرار نگرفتند (UCG). جنین ها در محیط SOF1 و SOF2 کشت شدند و میزان فیوژن، کلیواژ و بلاستوسیست در هر یک از گروهها با هم مقایسه شد.
یافته ها: افزایش ولتاژ بطور معنی داری سبب میزان فیوژن و کاهش میزان کلیواژ و بلاستوسیست شد. افزایش دیوریشن تاثیر معنی داری بر میزان فیوژن نداشت. افزایش دیوریشن در ولتاژهای بالا بطور معنی داری سبب کاهش کلیواژ شد و در ولتاژهای پایین موجب افزایش کلیواژ شد.
میزان کلیواژ در گروه
(ECG) نیز از گروه (FG) تبعیت نمود، و در گروه (FG) و (ECG) بطور معنی داری از گروه (UCG) کمتر بود.
نتیجه گیری: بهترین میزان فیوژن و کلیواژ و تکوین میتواند در ولتاژهای
0.75-1kV/cm و زمان 60-80ms حاصل شود.گاو، تتراپلویید، الکتروفیوژن، ولتاژ، بلاستوسیست

 
 
Title:

Effect of different voltage and duration on production of tetraploid blastocyst from 2- cell bovine embryosAbstract:

Introduction: The values of embryonic stem cell and cloning are evident. Production of clone from embryonic stem cell be achieved by introduction of stem cell into a tetraploid blastocyst. Teraploid blastocyst can be produced in vitro by electro – fusion of 2 – cell embryos. The aim of this study was to assess the sffect of different voltage and duration on fusion of 2 – cell embryo and their subsequent development in vitro.
Materials / Methods: Bovine 2 – cell embryos were obtained from in vitro matured and fertilized cumulus oocyte complexes. The 2 – cell were categorized into three groups: 2 – cells fused by exposure to different voltages (0.5, 0.75, 1, 1.25, kV/cm) and durations (20, 40, 60, 80, & 100
ms) call fused group, 2 – call embryos exposed to different voltages and duration but remained unfused called exposed control group (ECG) and embryos culture without exposure to any voltage were called unexposed control group (UCG). Electrofusion was carried out using BLS CF – 150B machine. The embryos from each group were culture in SOF1 and SOF2. The fusion, cleavage and developmental rates were compared in each group.
Results: Increase voltage results in higher fusion rate. The cleavage rate decreased significantly in high voltage group. Increase duration does not significantly increase fusion rate, however in high voltage, increase duration decrease cleavage rate. In low voltage, increased duration increase cleavage rate. Cleavage rate in ECG follow the same trend as in FG. The cleavage rate in FG and ECG is significantly lower than UCG.
Conclusion: Best fusion and cleavage rate was observed in 0.75 - 1kV/cm for 60
ms duration.Keyword(s): Bovine, Electrofusion, Tetraploid, Voltage, Duration