نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی بافت شناسی و بیومکانیکی آثار لیزرهای کم توان بر التیام زخم باز پوستی در موش صحراییگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: پژوهشی فیزیوتراپی

پژوهشگران: 
بیات محمد (مسئول طرح)
گل محمدی محمدقاسم (همکار طرح)
آذری افسانه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1377

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

106 سر موش صحرایی بالغ بطور تصادفی در گروههای شاهد و تجربی یک و دو و سه قرار گرفتند. تحت بیهوشی عمومی و با رعایت شرایط استریل یک زخم مدور با ضخامت کامل پوست و قطر حدود 20 mm در پشت گردن هر کدام از موشهای صحرایی ایجاد شد. موشهای صحرایی در طی دوره تحقیق در یک حیوانخانه استاندارد و در قفس های انفرادی نگهداری شدند. روز جراحی روز صفر محسوب شد و روز بعد روز یک و الی آخر... از روز یک به گروههای تجربی یک و دو لیزر کم توان هلیوم نئون با انرژی دانسیته های5 mJ/Cm2 و 20 mJ/cm2 و به گروه تجربی سه لیزر کم توان گالیوم – آلومینوم - آرسناید با انرژی دانسیته 1.2 mJ/cm2 تابانده شد. موشهای صحرایی همه گروهها در سه زیرگروه دوره های بررسی 4 روزه و 7 روزه و 15 روزه قرار گرفتند. در موعدهای ذکر شده موشها با اتر کشته شدند و نمونه های لازم برای مطالعات بافت شناسی و بیومکانیکی از بستر زخم و پوست سالم مجاور تهیه شد. مراحل کار عملی بافت شناسی بر روی نمونه ها بعمل آمد و برشها با روشهای رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین و تری کروم ماسون و تولوئیدین بلو یک درصد رنگ شدند و با روش شمارش سلولی، سلولهای فیبروبلاست و ماکروفاژ و نوتروفیل و ماست سل و اندوتلیوم عروق و تعداد مقاطع عروق بستر زخم شمارش شدند. در مطالعه بیومکانیکی از روش تنسیومتری استفاده شد و نیروی حداکثر و سفتی ارتجاعی نمونه ها اندازه گیری و محاسبه شد. داده ها با روش کروسکال والیس تجزیه و تحلیل آماری شدند و P<0.05 معنی دار محسوب شد.
در گروههای تجربی یک و دو نسبت به گروه شاهد میانگین تعداد فیبروبلاستها بیشتر و اختلاف معنی دار بود و در گروه تجربی سه میانگین تعداد فیبروبلاستها و اندوتلیوم عروق و مقاطع عروق و قدرت کشش نسبت به گروه شاهد بیشتر و اختلاف معنی دار بود و میانگین تعداد ماکروفاژها کمتر و اختلاف معنی دار بود.
تابش روزانه لیزر کم توان هلیوم نئون با انرژی دانسیته های
5 mJ/cm2 و 20 mJ/cm2 بر زخمهای باز با ضخامت کامل پوست موش صحرایی با روشهای شمارش سلولی و بیومکانیک موجب تسریع معنی دار فاز تکثیر روند التیام زخم گردید و تابش روزانه لیزر کم توان گالیوم آلومینیوم آرسناید بر زخمهای باز با ضخامت کامل پوست موش صحرایی با روشهای سلولی و بیومکانیک موجب تسریع معنی دار روند التیام زخم گردید و در محدوده تحقیق حاضر آثار تابش لیزر کم توان وابسته به دوز بود.لیزر کم توان، التیام زخم، پوست، موش صحرایی، بافت شناسی، بیومکانیک

 
 
Title:

Effects of Low Power Iaser radiation on healing of open skin wounds of rats from histological & biomechanic point of viewAbstract:

106 adult male rats were divided randomly into 3 experimental (ex) groups and one control (co) group. Under anesthesia and sterile conditions one round full thickness skin wound was made on the dorsum of neck of each rat. The diameter of the wound was about 20 mm. The day of surgery was day zero and following day one and etc… From day one until day 4 and day 7 and day 15 to the no one and two ex. Groups low helium- neon laser with 5 mJ/cm2 and 20 mJ/cm2 energy density respectively and to no three ex. Group low power gallium aluminum arscenide laser were radiated daily. At above mentioned days rats were killed by ether and samples for histological and biomechanical studies were obtained from wound bed and normal adjacent skin. Histological samples were prepared and stained with hematoxyline and eosin and trichrome mason and toluidine blue and fibroblasts and macrophages and neutrophils and mast cells and endothelial cells and unmber of vessels were counted. In biomechanical study tensiometery method were carried out and maximal force and elastic stiffness were measured and calculated. Data were analysed with cruscal walis method.
Mean of fibroblasts of no one and no two ex groups and mean of fibroblasts and endothelium and number of vessels and maximal force were higher significantly than co. croup and number of macrophages of co. group was higher significantly than no 3 ex. Group.
Daily radiation of low power helium neon laser with 5 mJ/cm2 and 20 mJ/cm2 on open skin full thickness wound of rats were accelerated significantly proliferative phase of wound healing process and daily radiation of low power gallium aluminum arscenjed laser with 1.2 J/cm2 was accelerated significantly wound healing process and in this research low power laser radiation effectiveness depend on energy density.Keyword(s): Low power laser, Wound healing, Skin, Rat, Histology, Biomechanic