نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی کاربردهای دوکفه ایها در خلیج فارسگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1369

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

نرمتنان و بوِیژه دوکفه ایها بدلیل اهمیت خاص اقتصادی، زمینه بسیار از - پژوهشهای پایه و تحقیقات کاربردی را فراهم آورده اند. دوکفه ایها از دیرباز مورد استفاده بشر می گرفته اند تنوع قابل ملاحظه این گروه از جانوران در خلیج فارس و دریای عمان موجبات توجه به این گروه از آبزیان را فراهم می آورد. کاربردهای متعددی نظیر مصارف تغذیه ای، تهیه پودر صدف، تهیه مروارید، مصارف صنعتی و دارویی از جمله قابل توجه دوکفه ایها محسوب میگردند، در این مجموعه لیست جامعی از گونه های متعدد دو کفه ایها گزارش شده در خلیج فارس و دریای عمان جهت تسهیل در امر بررسی گونه ها و پیش بینی نمونه های حائز اهمیت برای انجام مطالعات و تحقیقات پایه ای و کاربردی در بخش مستقلی آورده شده است. تهیه مروارید و مصارف تغذیه ای دوکفه ایها از جمله مهمترین کاربردهای این گروه از آبزیان محسوب شده و بعنوان راههای اصلی بهره برداری از دوکفه ای ها پیشنهاد میگردند. خلیج فارس و دریای عمان از استعداد ویژه ای جهت هر گونه بهره برداری از دوکفه ایهای اقتصادی از جمله گونه های Crossestera cuculata، Pincta da margaritifera برخوردار است نیاز به تحقیقات زمینه ای جهت یافتن زیستگاههای گونه های قابل توجه از نقطه نظر اقتصادی، تخمین جمعیت و یا تعیین بیوماس آنها، شناسایی گونه های موجود جمع آوری و پرورش spat جهت تهیه صدفهای مادر برای مروارید سازی و مصارف تغذیه ای و نهایتا تکثیر و تلقیح مصنوعی گونه های تجاری از جمله اهداف عالی است که در جهت نیل به بهره برداری های مناسب از دوکفه ای های منطقه حائز اهمیت میباشند. از آنجایی که دوکفه ایها بعنوان گروهی از آبزیان کف زی (bentic) قابلیت بالایی برای تجمع زیستی (Bio accumulation) عناصر آلوده کننده محیط زیست دارند و با توجه به آلودگی های اخیر نفتی ناشی از جنگ خلیخ فارس استفاده از برخی از گونه ها جهت تعیین میزان آلودگی عناصر پشنهاد میگردد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):