نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی برخی عوامل موثر بر روی رشد گیاه و تولید بذر و روغن کدو دارویی Cucurbita pepo convar. Pepo var. styriacaگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: پژوهشی کشت و توسعه گیاهان دارویی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهار 1376

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

اطلاعات فنی کشت بهینه گیاه کدو دارویی تدوین و قابل ارائه می باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

با توجه به اهمیت خواص دارویی کدو طبی Cucurbita pepo convar. Pepo var. styriaca جهت کاهش فشارخون، تصلب شرایین، پیشگیری از بزرگ شدن پروستات، درمان ناباروری های مردان که با ثبات رسیده است، مورد توجه کارشناسان جهاد دانشگاهی قرار گرفته است.
در این تحقیق 6 آزمایش در مزرعه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر جهاد دانشگاهی واقع در کرج در سال زراعی 1375 انجام شد. در این آزمایشات نتایج بدست آمده بشرح زیر می باشد:
1- کود پتاس (سولفات پتاس) اثر معنی داری در سطح 5% بر روی عملکرد میوه (20.599 تن در هکتار)، تعداد میوه (10488 میوه در هکتار)، و عملکرد بذر (345.91 کیلوگرم در هکتار) داشته و بهترین سطح کودی که نتایج فوق الذکر داده شده است مقدار 100 کیلوگرم
K2O در هکتار بوده است. اما بر روی تعداد شاخه های جانبی و طول ساقه اصلی و همچنین بر روی درصد روغن در بذر اثر معنی داری نداشته است.
2- کود فسفر (ترپل سوپر فسفات) اثر معنی داری بر روی عملکرد میوه (21.514 تن در هکتار)، تعداد میوه (9965 میوه در هکتار)، عملکرد بذر (334.9 کیلوگرم در هکتار)، تعداد شاخه های فرعی (4.667 شاخه در بوته) داشته، اما بر روی طول ساقه اصلی و درصد روغن در بذر اثری معنی دار نداشته است. بهترین سطح کودی که نتایج فوق الذکر داده است. مقدار 50 کیلوگرم
P2O5 درهکتار بوده است.
3- فاصله کاشت اثری معنی دار بر روی عملکرد میوه (20.463 تن در هکتار)، تعداد میوه در هکتار (9232.7)، عملکرد بذر (359.25 کیلوگرم در هکتار)، تعداد شاخه های فرعی در بوته (6.333) و طول ساقه اصلی (4.637 متر) داشته، و نتایج فوق الذکر موید فاصله کاشت 45 سانتی متر می باشد، اما بر روی درصد روغن در بذر تاثیر معنی دار نداشته است.
4- پوشش پلاستیکی بر روی کلیه فاکتورهای مورد بررسی بجز درصد روغن تاثیر معنی دار داشته است. بهترین نتایج در مورد عملکرد میوه و تعداد میوه در تیمار پلی اتیلین شفاف بوده و علیرغم اینکه تاثیر آن نسبت به تاثیر پلی اتیلین سیاه بر روی تعداد میوه معنی دار نبوده است. پلی اتیلین شفاف بالاترین عملکرد بذر (555.46 کیلوگرم در هکتار بوده است. اما بالاترین تعداد شاخه های فرعی در بوته (6.775) از تیمار پلی اتیلین سیاه بدست آمده در حالیکه تاثیر پلی اتیلین سیاه و شفاف بر روی طول ساقه اصلی اختلاف معنی داری نداشته اند.
5- کمترین آلودگی با قارچ سفیدک سطحی با استفاده از قارچکش تری دمورف بوده است. غلظتهای مختلف (0.5 الی 1.5 میلی لیتر در لیتر) تری دمورف و پروپیوکونازول اختلاف معنی دار از همدیگر نداشته اند و بدینترتیب غلظت 0.5 گرم در لیتر تری دمورف یا پروپیکونازول پیشنهاد می شود.
6- گردافشانی مصنوعی تاثیر مثبت بر روی عملکرد میوه (19.052 تن در هکتار)، تعداد میوه (9339.3 میوه در هکتار) و عملکرد بذر (478.45 کیلوگرم در هکتار) داشته اما تاثیر آن بر روی درصد روغن بذر معنی دار نبوده است.

 
 
Title:

Studies on some factors affecting plant growth, fruit and seed yield and seed- oil content in pumpkin, Cucurbita convar. Pepo var. styriacaAbstract:

Due to phamaceutical properties of common pumpkin, Cucurbita pepo convar. Pepo var. styriaca as a hypotensive, hypolipidaemic as weel as it’s reducing effect on the incidence of arthrosclerosis and prostatic hypertrophy besides it’s proved effects to overcome infertility problem of unknown reasons in men, this study had been conducted.
In this study, six experiments had been separately conducted in experimental fields of Jahad. Daneshgahi at Karaj- Tehran in 1996. Results of these experiments can be summarized as follows:
1- Potash (Potassium sulfate) has a significant effect on fruit yield (20.599t/ha), fruit number (10488 fruits/ha) and seed yield (345.91kgs/ha), 100kgs/ha k2o was the optimum level in this experiment. However, it had no significant effects on branch stems number, stem length and seed- oil content.
2- Phosphorus "triple super phosphate" significantly affected fruit yield (21.514t/ha) fruit number (9965 fruits/ha), seed yield (334.9kgs/ha), and branch stems, number (4.667stem/ plant). No significant effects were found on stem length and seed- oil content, 50kgs P2O5 per hectare wad found the best treatment in this experiment.
3- Although spacing had significant on fruit yield (20.463t/ha), fruit number per heetare (9232.7), seed yield (359.25kgs/ha), branch stems number per plant (6.333) and stem length (4.637m), no significant was found on seed.
Oil content, 45 cm spacing had been suggested as the best in this experiment.
4- Plastic mulch significantly affected all studies traits except seed- oil content.
The highest fruit yield and fruit number was obtained from clear plastic mulch treatment. However, no significant differences between clear and black plastic mulch effects on fruit number per hectare were found. Clear polyettylene mulch treatment gave the highest seed yield (555.46 kg/ha) but highest branch stem number per plant (6.775) was obtained from black polyethylene mulch treatment.
No. significant differences had been found between clear and black polyethy lene mulch treatments in their effects on main stem length.
5- The least infection by powdery mildew disease agent had been achieved by application of trydemor fand propiconazol regardless of their concentration from 0.5 to 1.5 ml/L. According to these resuls 0.5ml/L. trydemorf or propiconazol was suggested to control powdery mildew disease.
6- Manual pollination significantly inereased fruit yield (19.052t/ha), fruit number per heetare (9339.3) and seed yield (478.45kgs/ha) compared to natural pollination. However, no significant differences between manual and natural pollination methods were noticed in their effects on seed- oil conteut.Keyword(s):