نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

استخراج پیرترین (عصاره تام) از گیاه پیرتروم (فاز یک)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
ناجی مهدی (مسئول طرح)
زمانی میترا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1375

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

با استفاده از نتایج این مطالعه امکان ساخت سموم دفع آفات و همچنین حشره کش های خانگی فراهم می باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

پیرتروم گیاهی است پایا، بوته مانند به ارتفاع 50 تا 60 سانتیمتر، که منشا اصلی آن درد الماسی، مونته نگرو و هرزگویین بوده است ولی امروزه به علت پرورش یافتن در نواحی مساعد، پراکندگی زیاد پیدا نموده است. از گرد پیرتر بطور مستقیم برای دفع حشرات استفاده بعمل می آید و همچنین در پزشکی و بیشتر در دامپزشکی جهت دفع کرمها استفاده می شود.
ماده موثره گلهای پیرتروم که خاصیت حشره کشی دارد شامل 6 نوع استراست. این استرها، پیرترین
II, I، سینرین II, I و جاسمولین II, I بوده، به مجموع این 6 استرپیرترین می گویند.
در این پروژه، روشهای مختلف استخراج آزمایشگاهی از طریق سوکسوله و خیساندن با استفاده از حلالهای مختلف نظیر پترولیوم اتر، نفت سفید، کلروفرم، حلال
AW-406، بررسی شده اند. در مجموع مشخص گردید کلروفرم بیشترین راندمان استخراج را دارا می باشد، و لیکن بدلیل قیمت زیاد آن، حلال AW-406، علیرغم راندمان کمتر، به دلیل قیمت ارزان و تولید آن در ایران پیشنهاد می شود. همچنین بدلیل کاربرد حشره کشی ماده استخراج شده نیازی به خالص سازی عصاره بدست آمده نبوده و عصاره تام آن در حشره کشها مورد استفاده قرار می گیرد.

 
 
Title:

Extraction of Pyrethrin from Pyrethrum flowerAbstract:

Phyethrum is a permanent plant that grows to the height of 50 to 60 cm. it could originally be found in Dalmatia, Herzegovina and Montenegro, but today it can be found in many other places by, achiving the suitable condition for its growth.
Pyrether powder is directly used for repulsion of insects. It is also used in medicin and mostly in veterinary as a vermicide.
The major component of pyrethrum flower that has insecticide property, consists of 6 typs of esters. These esters, pyrethrin I, pyrethrin II, Jasmoline I, Jasmoline II, Cinerine I, and Cinerine II, altogether are called pyrethrin.
Different procedures of extraction id the lab scale have been investigated in this project by soxhlet and leaching using several solvents such as chloroform, petroleum ether, odourless Kerosene and AW-406. Although chloroform extract showed the maximum yeild of pyrethrin, it is not recomended for industrial scale because of being expensive. Consequently, AW-406 being a cheap solvent and being produced in Iran, is recommended, however it showed the lower yield of pyrethrin.
Moreover, as pyrethrin extract is used as an insecticide substance, it dos not need the purification process, and the total extract can be used in insecticide substances.Keyword(s):