نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تاثیر سطوح مختلف کودهای شیمیایی ازته و فسفره و مرحله برداشت بر روی عملکرد ماده خشک و روغن در گیاه نعناع Mentha piperitaگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: پژوهشی کشت و توسعه گیاهان دارویی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1377

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

استفاده از گونه های نعناع Mentha piperita به دو هزار سال قبل برمی گردد. در قرون وسطی علاوه بر استفاده غذایی (به عنوان ادویه ای) از نعناع، از آن به عنوان گیاه دارویی در معالجه امراض نظیر التیام زخمهای دهان، گزیدگی زنبور و گازگرفتگی سگها مصرف می شده است.
کشت منظم این گیاه در سال 1870 در ژاپن شروع شده است و در حال حاضر نعناع در مقیاس وسیع و به صورت تجارتی در کشورهای مختلف دنیا کشت می شود.
روغن به دست آمده از پپرمنت ارزش اقتصادی بسیار زیادی دارد و کیفیت عالی آن موجب برتری این روغن نسبت به روغن به دست آمده از سایر گونه های جنس نعناع
(Mentha) شده است. این روغن به خاطر بوی تند و اثر خنک کنندگی که دارد در سراسر جهان معروف است و به علت کیفیت عالی آن برای معطر نمودن غذاها، نوشابه ها، آدامس ها، خمیردندان ها، شیرینی ها و ... استفاده می شود. به طور کلی از اسانس نعناع در صنایع غذایی، صنایع دارویی، عطرسازی و در تهیه مواد آرایشی و بهداشتی استفاده می شود.
با توجه به اهمیت این گیاه و عدم اجرای هر گونه تحقیقات بهزراعی روی آن در ایران، بررسی تاثیر برخی ازعوامل زراعی موثر بر رشد و عملکرد نعناع در راستای افزایش عملکرد ماده خشک و اسانس ضروری به نظر می رسد. به همین دلیل، در این تحقیق اثرات کود ازته و فسفره و مرحله برداشت بر روی گیاه نعناع فلفلی بررسی شده است.
این تحقیق در مزرعه تحقیقاتی جهاد دانشگاهی واقع در کرج انجام شد. در این تحقیق ازت در چهار سطح (50، 100، 200 و 300 کیلوگرم ازت خالص در هکتار)، فسفر در پنج سطح (صفر،50 ، 100، 150 و 200 کیلوگرم
P2O5 در هکتار) و نحوه برداشت در سه مرحله (مرحله اول: موقعی که ارتفاع گیاهان به 15 سانتیمتری رسید، مرحله دوم: برداشت این گیاهان با گیاهان مرحله اول موقعی که گیاهان مرحله اول مجددا به ارتفاع 15 سانتیمتری رسیدند، مرحله سوم: موقعی که گیاهانی که تاکنون برداشت نشده اند وارد گلدهی شده باشند و در این مرحله گیاهان مرحله اول و دوم قابل برداشت می باشند) مورد بررسی قرار گرفت.
قابل ذکر است که کلیه آزمایشات به طور جداگانه در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی
(RCB) در سه تکرار انجام شده اند.
نتایج بدست آمده را می توان بصورت ذیل تشریح کرد:
1- عملکرد ماده خشک (برگ و ساقه) و میزان تولید روغن در واحد سطح با افزایش کود ازته افزایش می یابد و بهترین سطح کودی توصیه شده در این تحقیق 300 کیلوگرم ازت خالص در هکتار است.
2- با افزایش سطح کود فسفره تا 100 کیلوگرم
P2O5 در هکتار، عملکرد ماده خشک برگ بطور معنی داری افزایش یافته است در حالیکه سطوح مختلف کود فسفره اثر معنی داری روی عملکرد ماده خشک ساقه و اندام هوایی نداشته است. میزان روغن با افزایش سطح مصرف کود فسفره روند نزولی داشته است. در مجموع میزان تولید روغن از برگ و اندام هوایی تا سطح 100 کیلوگرم P2O5 در هکتار افزایش یافته داده است.
3- داده های مندرج در جدول شماره 3 نشان می دهد که عملکرد ماده خشک برگ یا تاخیر در برداشت کاهش می یابد و مرحله اول برداشت مناسبترین مرحله جهت تولید ماده خشک برگ می باشد.
در مورد میزان روغن در برگ، مرحله سوم، مناسبترین مرحله برداشت، بوده ولی بیشترین میزان تولید روغن از تیمار برداشت در مرحله اول یا دوم بدست آمده است. بطور کلی نتیجه گیری می شود که برداشت گیاهان در مرحله اول سبب تولید بیشترین ماده خشک برگ و بالاترین میزان تولید روغن در واحد سطح شده است.
در خاتمه نتیجه گیری میشود که کود ازته به میزان 300 کیلوگرم ازت خالص در هکتار و کود فسفره به میزان 100 کیلوگرم
P2O5 در هکتار و برداشت گیاهان هنگامی که ارتفاع آنها به 15 سانتیمتر رسید بهترین تیمارها در این تحقیق بوده اند.

 
 
Title:Abstract:

Peppermit was used since 2000 years ago. In the middle ages, in addition to it’s culinary uses, it was used as a medicinal plant to treat bites and stings and as a vulrinary drug.
Regular cultivation of this plant started around 1870 in Japan. Recently, peppermint is cultivated commercially in large scale in different parts of the world.
Peppermint oil has a very high economical value and it’s high quality gives it’s priority to the oil produced by other species of this genus.
This oil due to it’s diffusive pungent odour and cooling effect, in addition to it’s high quality in flavouring foods, soft drinks, tooth pastes, chewing gums, etc, it is used extensively as culinary and medicinal herb overall the world.
Generally said, peppermint essence is used in food and pharmaceutical industries; perfumery and in cosmetic and toilateries industries.
Although, Mentha piperita has a high pharmaceutical importance, no scientific work has been conducted on this plant in Iran.
Due to this fact the effect of N
& P fertilizer levels and harvesting management on peppermint growth and production had been conducted in the experimental station of Jahad- Daneshgahi at Karaj, Tehran during 1997.
In this study, four nitrogen fertilizer levels (50, 100, 200 and 300 kgs N/ha), five phosphorus fertilizer levels (00, 50, 100, 150 and 200 Kgs P2O5/ha) and harvesting plants in 3 stage (stage1: the first cut is done when the plants were 15 cm high, stage2: harvesting starts together with the plants of the first stage when the latest reached 15cm high again, stage3: the first cut was done when the plants were in full-bloom stage, the time in which the plants of the other stages were harvested again).
All three experiments were conducted in RCB design separately.
Results can be summarized as follows:
1. Leaves and stems dry matter production and oil production was increased by the increment in nitrogen level. 300 Kgs N/ha was found the best in this experiment.
2. by increasing phosphorus fertilizer level up to 100 Kgs P2O5/ha, dry matter yield of the leaves was significantly increased. However, phosphorus fertilizer level had no effect on stem and herbage dry matter yield.
Oil content was decreased with the increase of fertilizer level. Oil production of leaves and herbage portion of the plants was increased with increasing fertilizer level till 100Kgs P2O5 per hectare.
3. Dry matter yield was decreased with the delay in harvesting stage. The first stage was the best treatment to produce the highest dry leaf yield in this experiment.
Regarding leaf oil content, the third stage was the best treatment but the highest oil yield was achieved by harvesbirg the plants in the first or second stage. A conclusion could be made that peppermint plants harvested in the first stage resulted in highest leaf dry matter and oil yield.
It could be concluded that 300 Kgs N, 100Kgs P2O5 per hectare and harvesting in the first stage were the best treatments in these experiments.Keyword(s):