نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان پاسخدهی بانوان بالای 20 سال به دعوت جهت معاینه بالینی پستان به دو روش متفاوتگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: پزشکی

پژوهشگران: 
جاروندی صغری (مسئول طرح)
حاجی محمودی مهرگان (همکار طرح)
سجادیان اکرم السادات (همکار طرح)
منتظری علی (همکار طرح)
متدین لیلا (همکار طرح)
آزادی زینب (همکار طرح)
شاملو حسین (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1378

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

در کشور ایران انجام غربالگری سرطانها به ویژه غربالگری سرطان پستان واژه ای نوین و عمل به آن در قدمهای اولیه تکوین می باشد. این مطالعه بر آن است که مفهوم غربالگری را به دو روش متفاوت به بانوان ساکن در دو منطقه 2 و 16 شهر تهران شناسانده و آنان را ترغیب به انجام آن بنماید. با توجه به اهمیت تاثیر گذاری ارتباط شفاهی در فرهنگ ویژه مردم ایران، دو روش متفاوت دعوت به شکل دعوت کتبی و دعوت تلفنی بانوان در ترغیب آنان جهت انجام معاینه بالینی پستان مورد مقایسه قرار گرفت. در نهایت میزان پذیرش بانوان از هر دعوت بصورت مجزا ارزیابی شد. لازم به ذکر است که جهت تسهیل مراجعات بانوان، معاینه بالینی به صورت رایگان توسط جراح صورت میگرفت. میزان هزنیه مورد نیاز در تحقق هر دو روش دعوت محاسبه و مقایسه شد و براساس آن این نتایج بدست آمد.
منطقه 2: در مجموع 680 دعوت کتبی توزیع شد و میزان پاسخ دهی بانوان
6.7%  بود. در بین 205 دعوت تلفنی موفق، 33.3% بانوان جهت انجام معاینه بالینی مراجعه نمودند. تفاوت بین میزان پاسخدهی بانوان به دو روش دعوت از نظر آماری معنی دار بوده است. اکثر بانوان بالاتر از 35 سال می باشند. (n=680) 94% در دعوت کتبی و (n=205) 67% در دعوت تلفنی) و این تفاوت معنی دار می باشد. همچنین تفاوت قابل توجهی بین میزان اشتغال بانوان و میزان تحصیلات آنها در بین دو روش وجود داشت. شایعترین علت عدم مراجعه بانوان، تحت مراقبت پزشک از قبل بودن، می باشد. و بدنبال آن نداشتن وقت، عدم وجود مشکل پستانی و مشکلات عدم دسترسی به مرکز میباشد. در این زمینه وضعیت شغلی، وضعیت تاهل و میزان تحصیلات نقش معنی داری را ایفا نمی نمود.
منطقه 16: در این منطقه مجموعا 390 دعوت کتبی توزیع شد و 6.4% بانوان به دعوت پاسخ دادند. بین 205 دعوت تلفنی موفق نیز
2.7%  بانوان مراجعه نمودند و این تفاوت از نظر آماری معنی دار می باشد. سن بانوان در گروه دعوت تلفنی بصورت معنی داری پایین تر از گروه دعوت کتبی بوده است (به ترتیب 52% بانوان در گروه دعوت تلفنی در مقابل 22% بانوان گروه دعوت تلفنی زیر 35 سال بوده اند) و نیز خانمهای مخاطب در دعوت تلفنی بیشتر از خانمهای مخاطب در دعوت کتبی شاغل بوده اند. این تفاوت در مورد وضعیت تاهل و نیز سطح تحصیلات بانوان صدق میکند. شایعترین علت عدم مراجعه جهت معاینه بالینی پستان نداشتن وقت و بدنبال آن عدم وجود مشکل پستان بوده است.
میزان هزینه سرانه به ازای هر مراجعه کننده در منطقه 2 در دعوت کتبی 804.35 تومان و در دعوت تلفنی 3700 تومان بوده است. که با توجه به حجم نمونه و میزان پاسخدهی بانوان و با در نظر گرفتن حدود اطمینان
95% ، تفاوت این دو از نظر آماری معنی دار می باشد. در منطقه 16 هزینه سرانه در دعوت کتبی 1128 تومان و در دعوت تلفنی 2158.3 تومان می باشد که این تفاوت معنی دار می باشد. میزان پوشش بانوان (با بودجه مشخص) در دعوت کتبی در هر دو منطقه از دعوت تلفنی بالاتر می باشد.
در مجموع بنظر می رسد که استفاده از دعوت نامه کتبی از نظر هزینه و میزان پوشش بانوان با بودجه محدود، عملی تر بوده و نیاز به نیروی انسانی کمتری داشته باشد ولی میزان پاسخدهی به دعوت تلفنی در مجموع بسیار بیشتر از دعوت کتبی می باشد. بنابراین انتخاب هر روش دعوت بستگی به امکانات موجود و میزان پاسخدهی مورد انتظار دارد. بدیهی است که میزان پاسخدهی با ارتقا میزان آگاهی و نگرش بانوان به مفهوم غربالگری سرطان پستان افزایش خواهد یافت.سرطان پستان، غربالگری، دعوت کتبی و تلفنی، منطقه 2 و 16، ایران

 
 
Title:Abstract:

The screening of cancer, especially the brecer screening is arelatively new approach to cancers in Iran. This study aims to introduce the purpose of breast cancer screening in women residing in two different districts of the city Tehran and invites them to attend in the first screening round. This invitation was carried out in two different ways and the results were compared. The first invitation method was the mailed one, which contained information regarding the prevalence and prognosis of breast cancer and the screening modalities. It also invited the woman to attend the first screening round noticing that the clinical examinations were free.
The second invitation method was the verbal one, based on the special cultural background of the people in Iran. It contained the same information material mentioned above.
Results: In the first district, 680 mailed invitations were distributed and the response rate was 6.7%. The response rate in 205 successive verbal invitations was 33.3% with a statistically proven significance towards the mailed interventions. The most mentioned cause of not attending in the screening round were that the women preferred another physicians and after that not having enough time, not having a breast problem and difficulties in reaching the screening center. Educational, marital and occupational status didn’t have an effect on these results.
In the seconded district, 390 invitations were malied and 6.4% of the women responded. 205 succeeded verbal invitations had a response rate of 20.7% with a statistically significant difference.
The women invited in the verbal invited were significantly younger, less educated, singel and housewifes. The most noticed causes of not responding were not having the needed time and after that not having abreast problem.
The mean cost per capita was 8043.5 RIs (The common currency in Iran) for the mailed and 3700 RIs for the verbal intervention in the first district. This was 11280 RIs for the mailed and 21583 RIs for the verbal invitation in the second district. Both of these differences were significant and it can be concluded that with limited resources of time, money and staff, the mailed intervention has a higher coverage for the women.
Conclusion: In overall, it seems that the use of mailed intervention against vebral intervention needs lesser mony, staff and is practical, but the response to verbal intervention is much more higher. So the choice of each kind of intervention depends on the final goal the study.Keyword(s): Breast Cancer, Screening, mailed and vebral interventions, Iran