برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

کشت، داشت و برداشت جلبک اسپیرولینا در مقیاس آزمایشگاهیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: پژوهشی جمع آوری و شناسایی گیاهان دارویی

پژوهشگران: 
سلطانی ندا (مسئول طرح)
بافته چی لادن (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1375

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

اسپیرولینا یک جلبک سبز آبی از خانواده Oscillatoriaceae می باشد. این جلبک بشکل یک ترایکوم مارپیچی تک سلولی است که مارپیچ آن معمولا منظم است. این جلبک از نظر کاربردی اهمیت بسزایی داشته و مصارف گوناگونی از نظر غذایی، کشاورزی، تولید ویتامین و سایر جنبه های کاربردی دارد. از همین رو، کشت انبوه این جلبک در ممالک گوناگون انجام می پذیرد.
در پژوهش حاضر تاثیر عامل شوری بر رشد و میزان پروتئین جلبک اسپیرولینا بررسی شده است. ابتدا گونه Spirulina major به منظور انجام آزمایشات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی از آبگیرهای داخلی شناسایی و جمع آوری شد. سپس از طریق کشت جامد، خالص گردید. پس از خالص سازی گونه مورد نظر تیمارهای شوری از 1 تا 20% (1، 4، 10، 15، 20%) بر آن اعمال گردید و بعد از اینکه جلبکها به حد کافی رشد کردند، آنالیزهای بیوشیمیایی شامل سنجش پروتئین انجام گردید. همچنین منحنی رشد این جلبک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد که بطور کلی از میان تیمارهای شوری اعمال شده، تیمار 10% بیشترین اثر افزایشی را بر روی میزان پروتئین بر اساس درصد وزن خشک می گذارد.
همچنین دقت در نتایج نشان می دهد که از میان شوریهای بکاررفته، محیط Z+ %1 NaCl بیشترین تاثیر را بر روی رشد داشته است. به ترتیب با افزایش غلظت نمک رشد از 1% به بالا کاهش یافته است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Spirulina is a blue - green algae from family Oscillatoriaceae. It has a unicellular spiral trichome. Spirulina has variable utility in nutrition, agriculture, vitamine production, etc. So this algae has been mass cultured in several countries.
In this work, the effect of salinity on growth and protein of Spirulina has studied. At first Spirulina major collected from ponds, pools & …, for physiological and biochemical experiments. Then it was pure by solid cultures. After attaining pure cultures, this species was treated with salinity form 1 to 20 percent (1, 4, 10, 15, 20%) and after growing well, biochemical analysis were carried. Growth curve of Spirulina was also studied.
The results show that from these treatments, 10% salinity has maximum effect on protein rate (no the base of dry weight). Besides among these salinities, Z+ 1% NaCl medium has maximum affect on growth. The growth has decreased with the increase of salinity.Keyword(s):