نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

کنترل درجه حرارت واکنشهای اگزوترمیکگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: پژوهشی کنترل

پژوهشگران: 
ناظم الرعایا بهداد (مسئول طرح)
عسکری مسعود (همکار طرح)
حیدری مریم (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1383

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

در صنایع شیمی و پتروشیمی واکنشهای زیادی وجود دارند که توام با افزایش حرارت هستند و درجه حرارت آنها باید کنترل شود. برای کنترل درجه حرارت این واکنشها روشهای متفاوتی وجود دارد که از کنترل دستی توسط اپراتور خبره با بکارگیری سیستمهای کنترل خبره و هوشمند اتوماتیک را شامل می شود.
در این پژوهش برای کنترل درجه حرارت یک راکتور واکنش شیمیایی اگزوترمیک، کنترل کننده فازی وفقی بروش مستقیم با استفاده از کامپیوتر شخصی و سخت افزارهای لازم از جمله سنسورها، محرکها، کارت مبدل آنالوگ به دیجیتال و کارت مبدل دیجیتال به آنالوگ طراحی و پیاده سازی شده است.
در فصل اول این گزارش کنترل کننده های فازی وفقی بصورت اجمالی بررسی و علت انتخاب روش مستقیم در طراحی کنترل کننده تشریح شده است.
در فصل دوم این گزارش رفتار گرمایی واکنشهای اگزوترمیک از دیدگاه ترمودینامیک و مهندسی شیمی بررسی شده است.
فصل سوم به توصیف سیستمهای منطقی فازی بر اساس توابع پایه فازی اختصاص یافته و یک روش برای محاسبه مقدار صریح خروجی سیستم فازی وفقی به ازای مقدار صریح ورودی ارایه شده است.
در فصل چهارم الگوریتم کنترل کننده فازی وفقی بر اساس توابع پایه فازی بروش مستقیم و نحوه محاسبه سیگنال کنترل تشریح می شود.
در فصل پنجم ساختار پلنتی که درجه حرارت راکتور آن باید کنترل شود و نحوه انجام یک
batch تشریح شده سپس نحوه پیاده سازی الگوریتم بر روی کامپیوتر بیان شده است.
فصل ششم به تشریح نرم افزار و زیر برنامه های مربوطه اختصاص یافته است.
در فصل هفتم جمع بندی نتایج حاصل انجام شده است. اطلاعات مربوط به تجهیزات ابزار دقیق در ضمیمه گزارش آورده شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):