نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تحلیل محتوای مصوبات شورای اسلامی شهرها در استان آذربایجان غربیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان شرقی 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
غریب خواجه سعید (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1385

کارفرما: استانداری آذربایجان غربی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8-3448607-0411

نشانی سازمان مجری: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، جهاددانشگاهی
 

چکیده:

پس از تجربه به دست آمده در طول دهه های آخر قرن بیستم، به ویژه در کشورهای در حال توسعه همچون ایران مشارکت دادن مردم در اداره امور محلی خود روز به روز پذیرش و عمومیت یافته و به عنوان ضرورت تحقق هر نوع توسعه جای خود را در مباحث برنامه ریزی باز کرده است، اما مشارکت موفق نیازمند زمینه سازی های اجتماعی و فرهنگی است و از آنجائی که یکی از مسائل اصلی در شهرها، مدیریت شهری است. لذا ارگان مدیریت شهری از دو بخش زیر تشکیل یافته است:
1. شهرداری 2. شورای اسلامی. بنابراین، لازمه برنامه ریزی و مدیریت شهری در جامعه کنونی ارزیابی مدیریت در سال های گذشته است. در این تحقیق هدف اصلی آن است تا ضمن مطالعه و بررسی مصوبات شوراهای اسلامی به تحلیل درست و منطقی در این مصوبات برسیم که در جهت وظایف قانونی تعریف شده، محتوای این مصوبات را تجزیه و بررسی کنیم. بنابراین تکنیک تحقیق در این پژوهش تحلیل محتوا است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای استان(مرکز شهرستان ها) است و نمونه آماری در این تحقیق به این شرح به دست می آید که در هر سال برای هرکدام از شوراها 12 جلسه انتخاب و مصوبات آنها تجزیه و تحلیل محتوا می شود. برای تحلیل محتوای شوراهای اسلامی استان در این تحقیق ده زیرمقاله مشخص شده است که عبارتند از: 1. اهداف اجتماعی و شاخص های آن 2. اهداف اقتصادی و شاخص های آن 3. اهداف اجتماعی اقتصادی و شاخص های آن 4. اهداف سیاسی و شاخص های آن 5. اهداف فرهنگی تفریحی و شاخص های آن 6. اهداف ورزشی و شاخص های آن 7. اهداف دینی انقلابی و شاخص های آن 8. اهداف بهداشتی زیستی و شاخص های آن 9. اهداف عمرانی و شاخص های آن 10. اهداف اداری و شاخص های آن. با استفاده از آماره های توصیفی و نرم افزار spss نتایج استنباط و در گزارش تحویلی به کارفرما آورده شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):