نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

گزارش فنی در ساخت مقاومت الکتریکی ترکیبیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد علم و صنعت 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
حسین بابایی فرامرز (مسئول طرح)
برنگی رضا (همکار طرح)
زینلوند هنریک (همکار طرح)
خالقی رضا (همکار طرح)
امین الشرعی رهبر (همکار طرح)
صدیقی امین (همکار طرح)
عباسی محمدرضا (همکار طرح)
همتی بهمن (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1361

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-77455001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان خاور، مقابل دانشگاه علم و صنعت، پلاک 166
 

چکیده:

در این گزارش مواد و متدهای مختلف ساخت مقاومت الکتریکی نوع ترکیبی آورده شده و نتایج بررسی کیفیت نمونه های حاصل از این متدها جمع آوری شده است.
در فصل اول مقاومت الکتریکی تعریف شده، ساختمان و انواع آن شرح داده شده است. فصل دوم، سوم و چهارم حاوی شرح بررسی های آزمایشگاهی و نتایج حاصل از بررسی ترکیبات مختلف می باشد. در فصل سوم ترکیبهای تمام- سرامیک مورد بررسی قرار گرفته و نتایج اندازه گیری فاکتورهای کیفی نمونه های مربوط آورده شده است. این نتیجه نشانگر دشواری ساخت مقاومت های تمام- سرامیک دارای کیفیت قابل قبول در مدارات الکترونیکی است. در فصل چهارم ترکیب های دارای بایندر آلی تشریح و نتایج حاصل از چند سیستم اختلاط مناسب آورده شده است. نتیجه اندازه گیری ضریب تغییر حرارتی، مقدار نویز جریانی، پس ماند حرارتی، تغییرات بی بار و تغییرات زیر بار در مورد تعداد قابل ملاحظه ای از این نمونه ها گزارش شده است. این بررسی ها نشان داده است که چنین مقاومتهایی کیفیت قابل قبول برای استفاده در اکثر مدارات الکترونیکی را دارا می باشد. در فصل پنجم گزارش تحقیقات انجام شده در زمینه خط تولید مقاومت ترکیبی داده شده است. نتایج نشان می دهد که روشهای مختلفی را برای تولید صنعتی چنین مقاومتهایی می توان اتخاذ کرد و سادگی ماشین آلات مربوط، در صورت لزوم، ساخت آنها را در داخل کشور ممکن می سازد. نتایج گزارش شده در فصل ششم، اقتصادی بودن پروژه ساخت صنعتی مقاومت نوع ترکیبی و قمیت تمام شده مناسب این کالا را نشان می دهد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):