نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

معرفی و راه اندازی آزمون MTT جهت ارزیابی حیات اسپرم انسانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: پژوهشی جنین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1384

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

مقدمه: ارزیابی حیاتی اسپرم در تشخیص و درمان ناباروری با علل مردانه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. آزمونهای معمول این ارزیابی حیاتی، آزمون E & N, HOST می باشند که بر اساس تمامیت و قابلیت MTT Asasy در ارزیابی حیاتی اسپرم می باشد که این ارزیابی بر اساس میزان فعالیت آنزیم دهیدروژناز میتوکندری پایه گذاری شده است. از این روش می توان در تفکیک اسپرم های زنده توسط سوزن میکرواینجکشن و تزریق آنها به داخ تخمک استفاده نمود.
مواد و روشها: نمونه های مورد آزمایش از نمونه های بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه آندرولوژی مرکز باروری و ناباروری اصفهان تهیه شدند. در این مطالعه نرم افزار آماری
SPS 10.0 مورد استفاده قرار گرفته است. نمونه های اسپرمی در محیطHam’s F10+ 25 mM Bicarbonate شستشو داده شده و سپس آزمونهای MTT assay, HOST, E & N به طور همزمان بر روی هر یک از نمونه ها انجام شد. نمونه های اسپرمی در محیطهای مختلف با MTT مجاور شد و تاثیر محیط های مختلف، pH و زمان مورد بررسی قرار گرفت. سپس ضریب واریانس در روش MTT محاسبه و پس از به دست آوردن میزان اعتبار آزمون ارزیابی حیاتی اسپرم توسط MTT، نتایج این آزمون با آزمونهای MTT E & N, HOST مقایسه گردید. جهت بررسی تاثیر روش ارزیابی حیاتی اسپرم توسط MTT بر روی لقاح، تسهیم و تشکیل بلاستوسیست، تخمکهای اضافی باقیمانده به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه توسط اسپرمهای MTT مثبت و گروه دیگر توسط بخش دیگر همان نمونه، اسپرمی به عنوان گروه کنترل مورد تزریق درون سیتوپلاسمی قرار گرفتند.
نتایج: مناسبترین محیط جهت انجام آزمون حیاتی اسپرم توسط
MTT، محیط Ham’s F10+ 25 mM Hepes+ 10% HAS در pH= 7.4 و زمان 2 ساعت تعیین گردید. سپس ضریب همبستگی معنی دار و بالایی بین آزمونهای MTT, E & N, HOST به دست آمد و نیز نشان داده شد که هر سه آزمون فوق از میزان حساسیت و اختصاصی بودن بالایی برخوردار هستند ولیکن درصد اختصاصی بودن آزمونهای MTT, E & N از HOST بالاتر بود. در بررسی از آزمون MTT بر روی رشد و تکامل جنین ها، نتایج بین دو گروه مورد آزمون و گروه کنترل مقایسه گردید. این نتایج بیانگر آن است که تفاوت معنی داری بین درصد لقاح، تسهیم و بلاستوسیست، در دو گروه وجود ندارد.
بحث: آزمون ارزیابی حیاتی اسپرم توسط
MTT به عنوان یک روش مناسب جهت تشخیص اسپرم زنده از غیر زنده کاربرد دارد بلکه در تفکیک اسپرم های زنده از غیر زنده در روش درمانی ICSI می تواند کارآیی داشته باشد. به ویژه در بیمارانی که آستنواسپرمی هستند و یا در مواردی که اسپرمهای آنها دارای دم غیر طبیعی می باشند.اسپرم، ICSI- MTT، بلاستوسیست

 
 
Title:

MTT Method as a Viability Test for Speramtozoa AssessmentAbstract:

Introduction: The importance of Sperm Viability Tests (SVT), in treatment of male infertility is evident. The most routine tests are E & N and HOST which are based on membrane permeability and integrity. Initially the aim of this study was to evaluate MTT assay as a sperm viability test based on mitochondrial activity. This test was designed not only for differentiation but also selection and separation of viable sperms from non- viable ones. Therefore this characteristic of sperm MTT viability assay makes it suitable for ICSI.
Materials and Methods: Washed sperm samples were incubated with MTT in different media and different times in order to obtain the best condition for carrying out Sperm MTT Viability Assay. Then coefficient of variation, of sperm MTT viability assay was obtained and sensitivity and specificity of each of mentioned tests were calculated. Then MTT, E & N and HOST were carried out simultaneously on 57 samples from infertile patient referring to Isfahan Fertility and Infertility Center. Then correlation coefficient of these tests with each other and also with sperm motility were obtained using SPSS software statistical program.
Since the characteristics of this test, make it suitable for ICSI, the effects of MTT positive sperms which injected into oocytes were studied on fertilization, cleavage and blastocyst formation. Human oocytes were divided into two groups? one group was injected with MTT positive sperms and the other one was taken as control.
Results: The optimal condition for sperm MTT viability assay were in Ham's F10 + 25 mM Hepes + 10% HAS at pH= 7.4 at 37oC for 2 hours. This assay showed a good significant correlation with HOST and E & N and sperm motility. All of the tests had high sensitivity but specificity of HOST was less that of E & N and MTT.
The results of the second stage show that there is no significant difference between the two groups of injected oocyte.
Conclusions: Sperm MTT viability assay appears to be suitable sperm viability test with sensitivity and specificity and low coefficient of variation. This test designed not only for differentiation but also selecting and separating viable sperms from non- viable ones. Therefore this characteristic makes sperm MTT viability assay suitable for ICSI. If it can be proven that MTT is not mitogenic or teratogenic, then sperm MTT viability assay might be useful for ICSI in patients with absolute or sever asthenospermia, especially in cases with tail abnormality.Keyword(s): Sperm, MTT, ICSI, blastocyst