برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

جوانی و جوانان در ادب فارسیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: پژوهشی ادبیات

پژوهشگران: 
نیکوبخت ناصر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1383

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

1- مقاله ”تفاوت و تقابل نسل ها در آثار سعدی“ از یافته های تحقیق در نشریه پژوهش زبان و ادبیات فارسی شماره 4 انتشار یافته است.
2- متن تحقیق با ویرایش کلی به صورت کتاب چاپ خواهد شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

اهداف این طرح عبارتاند از 1- شناخت و معرفی آراء و اندیشه ها درباره جوان و جوانی و احوال و اوصاف جوان و جوانی در آیینه ادب فارسی 2- تحلیل و نقد اندیشه قدما درباره جوانی و امور مربوط به جوانان3- تبیین دیدگاه های مثبت و منفی رایج درباره جوانی و امور مربوط به جوانان 4- تحلیل و نتیجه گیری از آموزه های مهم ادبی درباره جوانان و طرح آن در گره گشایی مسائل نسل امروز ایران 5- انتقال تجربیات کارآمد و موثر گذشتگان در تربیت جوانان نسل امروز.
در این طرح روش اجرای تحقیق توصیفی، تاریخی و علی و شیوه گردآوری اطلاعات اسنادی است و نتایج حاصله از این طرح نیز به صورت گزارش نهایی صحافی شده برای استفاده در کتابخانه های عمومی و تخصصی و استفاده آموزشی و انتشاراتی در آمده است.کلیدواژگان: جوان، جوانی، جوانی و اسلام، جوانی و ادب فارسی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s): The young, youthfulness, youthfulness and Islam, youthfulness and Persian literature