برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر تحریک تخمک گذاری در میزان بروز و رشد میوم رحمی در مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی و موسسه رویان در 1100 مورد طی سالهای 76 و 77گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: پژوهشی نازایی

پژوهشگران: 
اشرفی مهناز (مسئول طرح)
صادقی معصومه (همکار طرح)
منتظری زهره (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مردادماه 1379

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

در این مطالعه، هدف ما بررسی رابطه مصرف داروهای محرک تخمک گذاری با میزان بروز یا رشد میوم رحمی بود که با سطح اطمینان 95% و حداکثر خطای 3%، تعداد 1100 نمونه را انتخاب کردیم. روش تحقیق ما به صورت cross sectional descriptive study بود و 1100 بیمار نازای مراجعه کننده به موسسه رویان و بیمارستان شهید اکبرآبادی را که حداقل 5 دوره تحریک تخمک گذاری شده بودند، سونوگرافی کردیم و با سونوگرافی اولیه بیمار مقایسه کردیم. که از 1100 نفر 54 نفر دارای میوم رحمی و 1046 نفر فاقد آن بودند.
از افراد بدون میوم 71 نفر دچار بروز میوم (
6.8 درصد) شدند و از 54 نفر که میوم داشتند 40 نفر دچار افزایش رشد میوم شدند (74.1 درصد).
شیوع میوم در 1100 بیمار دیگر مراجعه کننده به علل مختلف به بیمارستان شهید اکبرآبادی حدود
5.2 درصد بود که با بروز میوم در مطالعه ما تفاوت بارزی ندارد (5.2 درصد در مقابل 6.8 درصد).
به این نتیجه رسیدیم که با مصرف داروهای محرک تخمک گذاری بروز میوم تغییری نمی کند ولی رشد میوم به طور قابل ملاحظه ای اتفاق می افتد.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Study on the effect of induction ovulation in incidence and growth of uterine myoma in Akbarabadi Hospital and Royan Institute in 1376-1377Abstract:

Aim: To determine the effect of induction ovulation drugs on incidence and growth of uterine myoma.
Material and Methods: Infertile women with unovulation cycle, that treated with induction ovultation drugs 5 periods in Royan Institute and Akbar Abadi Hospital were selected (1100 cases) and imaging studies with sonography were down then compared with primary sonography.
Results: 54 cases of 1100 cases had uterine myome and 1046 cases were without. Uterine myoma was detected in 71 of 1046 cases (6.8%) and uterine myomas were growthed in 40 of 54 cases (74.1%). Prevalence of uterine myoma in 1100 cases in Akbar Abadi Hospital that had different problems was 5.2 percent that with incidence of uterin myoma in our study had not different.
Conclusion: Incidence of uterin myoma in patients with induction ovulation and without it was not different but growth of uterin myoma was significant.Keyword(s):