برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی شیوع کیستهای تخمدانی بدنبال مصرف GnRH-a در سیکلهای IVF/ICSI و عوامل مرتبط با آنگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: پژوهشی زنان، نازایی

پژوهشگران: 
اوج منیر (مسئول طرح)
حبیبی معینی مریم (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1380

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق در پژوهشکده رویان مورد بهره برداری قرار گرفته است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

مقدمه: ورود آگونیست GnRH در میان روشهای کمکی باروری (ART) شروع یک روش نوین درمانی بود که باعث کاهش موارد LH surge از %20 به حدود %2 و در نتیجه افزایش میزان موفقیت سیکلهای ART شد. از عوارض مصرف این آگونیستها بروز کیستهای تخمدانی است که ممکن است در نتایج درمان تاثیر منفی داشته باشد. میزان فراوانی این کیستها بین %8-50 گزارش شده است و تاثیر عواملی مثل سن، میزان FSH بازال و تعداد دفعات تکرار سیکل در بروز آن مورد بحث می باشد.
هدف از این مطالعه بررسی میزان فراوانی این کیستها و عوامل مرتبط با آن از جمله سن و میزان
FSH بازال می‌ باشد.
مواد و روشها: تعداد
491 بیمار که در نیمه اول سال 1379 تحت عمل IVF یا ICSI در موسسه رویان قرار گرفته بودند به صورت گذشته نگر بررسی شدند. تمام بیماران پروتکل long استاندارد برای IVF داشتند و وجود ساختمان کیستی 20£ mm پس از 2 هفته مصرف بوسرلین زیرجلدی به عنوان کیست در نظر گرفته شد. سن، علت و مدت ناباروری، میزان هورمونهای بازال، تعداد IVF در همه بیماران بررسی و ثبت شد و جهت مقایسه این متغیرها در گروه با کیست و بدون آن ازتستهای آماری χ2 t student و Fisher exact test استفاده گردید.
نتایج: میزان فراوانی کیست در این مطالعه
%9.5 بود. تفاوت آماری معنی دار بین گروه کیست دار و بدون کیست از نظر سن (30.4±5.7 در گروه کیست دار و 30.8±0.7 در گروه بدون کیست) و سطح بازار FSH (6.01±3.4 در گروه کیست دار و 6.5±5.4 در گروه بدون کیست) و فراوانی PCO (در گروه کیست دار %13 و در گروه بدون کیست %9.3) وجود نداشت.
بحث: میزان فراوانی کیست در این مطالعه مشابه آمار سایر مطالعات جهانی ولی در حد پایین طیف آن قراردارد
(%8-50) و اگر بعضی مطالعات ارتباط مثبتی بین سن و میزان FSH بازال که شاخص مهم پیشگویی ذخیره تخمدانی هستند یافته اند ولی در این مطالعه ارتباط معنی دار بین آنها و بروز کیست مشاهده نشد.
اینکه بروز کیست ها تاثیری در نتایج
IVF از جمله تعداد فولیکول، اووسیت، جنین و میزان حاملگی دارد نیازمند مطالعات وسیع تر در آینده می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Incidence of follicle cyst formation after administration of GnRH-Agonist for IVF/ICSI cycles & the relative factorsAbstract:

Introduction: The introduction of GnRH-ain to IVF regimes was a modern management which reduced premature LH-surge from 2% to 2% and improved the results of ovarian stimulation and outcome during IVF oocytes. However administration of GnRH-a is associated with ovarian cyst formation about 8-50% (22). The mechanism of cyst formation after GnRH-a administration is not fully understood. Some authors suggested that this phenomen may be because of the release of Gonadotropins from the initial up regulation or flare phase. Relation between these cysts and age, basal FSH are controversial.
The amis of this study are assessment of frequency rate and relation between these cyst and age, basal FSH are controversial.
The aima of this study are assessment of frequency rate and relation between these factors (Age and basal Hormones) and cyst formation during suppression phase.
Materials and Methods: The total of 491 patient who underwent IVF or ICSI in a long protocol were studied retrospectively. In all of whom after performing trans- vaginal sonography (TVS) on 21th day of cycle, Busereline was started and after 2 weeks another TVS were done for evaluation of suppression (Endometrial thickness< 6mm + quient ovaries or Estradiol < 50pg/mL) cystic structure> 20mm were defined as cysts. After complete suppression, stimulation was started as routinely in long protocol. Age and basal FSH were recorded and compared between two groups (with cyst and without cyst) using ?2, T. Test and Fisher's exact test.
Results: The over all frequency rate of cyst formation in our patients population was 9.5%. There were no significant differences between two groups in the age (30.4
± 5.7 in group with cyst VS 30.8±5.7 in group without eyst) and basal FSH (6.01±3.4 in group with cyst VS 6.5±5.4 in group without cyst.
Discussion: The over all frequency rate of cyst formation in our patient population WAS 9.5% was in the lower ranger reported by other authors (8-50%).
This likely is due to a number of variables in including. Follicular or Luteal phase initiation of Buserelin and the cutoff for the cyst’s diameter.
Although some studies had showed age and basal FSH (The two important indices for ovarian respons) have positive correlation with cyst formation, this study didn’t show any relation between them. Further studies are needed to determine whether these cysts has effect on IVF outcome or not.Keyword(s):