نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی ارتباط اجزا مختلف اسپرموگرام و میزان لقاح، جایگزینی، سقط و زایمان ناشی از IVFگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: پژوهشی آندرولوژی

پژوهشگران: 
صدیقی گیلانی محمدعلی (مسئول طرح)
نصر رضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهار 1380

کارفرما: جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی ایران

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق در واحد علوم پزشکی ایران موردبهره برداری قرار گرفته است.


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

در این مطالعه که بر روی زوجهای نازا در موسسه ناباروری رویان انجام شد، گروه هدف زوجهای ناباروری می باشند که عمل IVF انجام داده اند و عامل مسوول ناباروری فقط فاکتور مردانه می باشد که گروههای مثبت و منفی در 3 مرحله IVF از نظر پارامترهای اسپرموگرام مقایسه شدند. این سه مرحله شامل انتقال جنین، مثبت شدن تست حاملگی Bhcg و سقط می باشد. عوامل مختلف در اسپرموگرام همراه بیمار، قبل از شستشو و بعد از شستشو در گروههای شاهد و کنترل مقایسه شدند.
هدف از اجرای این مطالعه بدست آوردن فاکتورهای پیش بینی کننده اسپرموگرام در موفقیت
IVF در تمام مراحل آن می باشد، در این مطالعه نتایج به دست آمده به شرح زیر می باشد.
فاکتور شمارش کلی اسپرم در اسپرموگرام همراه بیمار با دقت نسبتا خوب می تواند یک عامل پیش بینی کننده در لقاح و جایگزینی باشد. فاکتور درصد اسپرم با مورفولوژی نرمال در اسپرموگرام قبل از شستشو با میزان موفقیت
IVF در مرحله انتقال جنین و ادامه حاملگی رابطه معکوس داشت، این مساله احتمالا ناشی از خطای تکنیکی شمارش در روز عمل IVF می باشد. فاکتور غلظت اسپرم در اسپرموگرام قبل از شستشو رابطه مستقیمی با میزان جایگزینی و ادامه حاملگی دارد. فاکتور درصد اسپرم با مورفولوژی نرمال در اسپرموگرام همراه بیمار رابطه مستقیمی با میزان جایگزینی و ادامه حاملگی دارد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):