نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی زمان لازم برای رسیدن به فولیکول بالغ (فولیکولوژنز) براساس سونوگرافی واژینال در زنان با، یا بدون بیماری تخمدان پلی کیستیک که تحت تحریک تخمک گذاری با کلومیفن سیترات قرار می گیرندگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: پژوهشی ناباروری زنان

پژوهشگران: 
اشرفی مهناز (مسئول طرح)
صالحی نرگس (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1380

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

یک مقاله از نتایج این تحقیق تهیه و در فصلنامه باروری و ناباروری (تابستان 1380) به چاپ رسیده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

اختلالات تخمک گذاری و ناباروری توجیه نشده از مهمترین علل ناباروری زنانه می باشند. شایع ترین علت عدم تخمک گذاری با منشاء تخمدانی، تخمدان پلی کیستیک می باشد. درمان خط اول در این موارد کلومیفن سیترات است. این مطالعه به منظور بررسی مدت زمان لازم جهت رشد فولیکول تا رسیدن قطر آن به 18 میلی متر در بیمارانی که تحت تحریک تخمک گذاری با کلومیفن سیترات قرار می گیرند انجام شده است. نوع مطالعه تجربی بوده و در آن 170 زن مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک یا نازایی توجیه نشده مراجعه کننده به پژوهشکده رویان مورد بررسی قرار گرفته اند. این افراد تحت تحریک تخمک گذاری با 100mg کلومیفن سیترات از روز 5-9 سیکل ماهانه قرار گرفته و بررسی شده اند. مونیتورینگ رشد فولیکول با اولتراسونوگرافی واژینال انجام شده است. مدت زمان لازم جهت رشد فولیکول و رسیدن قطر آن به 18 میلی متر در دو گروه PCO و نازایی توجیه نشده جداگانه تعیین شده و ارتباط آن با سن، طول مدت نازایی، BMI و هیرسوتیسم در دو گروه بررسی شده است.
در این مطالعه میانگین زمان فولیکولوژنز در هر دو گروه روز
14 سیکل بوده این زمان با سن، طول مدت نازایی، هیرسوتیسم و BMI ارتباط معنی داری نداشته است.
موارد عدم وقوع رشد فولیکول بعنوان عدم پاسخ به کلومیفن در نظر گرفته شده که در بیماران
PCO %15 و در موارد نازایی توجیه نشده در %4.8 موارد بوده است.
در افرادی که به کلومیفن پاسخ داده اند و رشد فولیکول در سونوگرافی رویت شده، پروژسترون روز
21 اندازه گیری شده و مقادیر بالای 5ng/mL به منزله وقوع تخمک گذاری در نظر گرفته شده است. پروژسترون کمتر از 5ng/mL در بیماران PCO در %46 موارد و در نازایی توجیه نشده در %68 موارد مشاهده شده است.
با توجه به اینکه در این مطالعه میانگین زمان فولیکولوژنز در بیماران
PCO و نازایی توجیه نشده که تحت تحریک تخمک گذاری با کلومیفن سیترات قرار گرفته اند روز 14 سیکل بوده است، پیشنهاد شده در مواردی که امکان مونیتورینگ رشد فولیکول با اولتراسونوگرافی یا بررسی پیک LH ادرار وجود ندارد بر این اساس که بیماران روز 14 فولیکول بالغ خواهند داشت، ادامه درمان را برنامه ریزی کرد.
اختلالات تخمک گذاری و ناباروری توجیه نشده از شایع ترین علل ناباروری زنان می باشند. درمان خط اول در این موارد کلومیفن سیترات است. این مطالعه به منظور بررسی مدت زمان لازم جهت رشد فولیکول تا رسیدن به قطر
18 میلی متر در موارد فوق که تحت تحریک تخمک گذاری با کلومیفن سیترات قرار می گیرند انجام شده است. نوع مطالعه تجربی بوده و در آن 170 زن مبتلا به بیماران تخمدان پلی کیستیک یا نازایی توجیه نشده مراجعه کننده به پژوهشکده رویان تحت مطالعه قرار گرفته اند. این افراد تحت تحریک تخمک گذاری با 100mg کلومیفن سیترات از روز 5-9 سیکل ماهانه قرار گرفته و مونیتورینگ رشد فولیکول (فولیکولوژنز) توسط اولتراسونوگرافی واژینال انجام شده است. مدت زمان لازم جهت رشد فولیکول در دو گروه PCO و نازایی توجیه نشده جداگانه تعیین شده و ارتباط آن با سن، طول مدت نازایی، BMI و هیرسوتیسم بررسی شده است.
در این مطالعه میانگین زنان فولیکولوژنز در دو گروه فوق از نظر آماری تفاوتی نداشته و در هر دو گروه روز
14 سیکل بوده است و این زمان ارتباطی با سن، طول مدت نازایی و BMI نداشته است. موارد عدم پاسخ به کلومیفن بصورت عدم رشد فولیکول و یا پروژسترون میدلوتئال کمتر از 5ng/mL در افراد مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک شایع تر بوده است.

 
 
Title:

The determination of the needed time for folliculogenesis, according to Sonographical data in women with or without polycystic ovary syndrome who have undergone ovulation induction by clomiphene citrateAbstract:

The ovulation disorders and unexplained infertility are of the most common causes of female infertility. The first line treatment in these cases is the administration of clomiphene citrate. This study has been designed to evaluate the time necessary for the growth of follicles to reach 18mm of diameter in patients who were stimulated to ovulate with clomiphene citrate. In this experimental study 170 women with polycystic ovary syndrome (PCO) or unexplained infertility referring to Royan Research Center consisted the cases. This group were treated with 100mg clomiphene citrate from the day 5 to 9 of their menstrual cycle. Follicle growth monitoring was persormed by vaginal ultrasonography. The period of time necessary for follicles to grow and reach a diameter of 18mm in both groups of PCO and unexplained infertility was separately determined and its association with age, duration of infertility, BMI and hirsutism was studied in both groups.
In this study the average time of folliculogenesis didn't have statistically significant difference, and in both groups was the 14th day of menstrual cycle and did not have a significant association with age, duration of infertility, hirsutism and BMI.
No responsiveness to clomiphene, as non-growing follicles or midluteal progestron less than 5ng/ml was more common in patient with polycystic ovary syndrome.Keyword(s):