نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مصرف آلومین داخل وریدی برای پیشگیری از ایجاد سندرم هیپراستیمولاسیون تخمدانی در سیکلهای (IVF) در موسسه رویانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: پژوهشی جراحی زنان، نازایی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  زمستان 1375

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

OHSS شدیدترین عارضه تحریک تخمک گذاری با گنادوتوپین ها است که حتی آسپیراسیون فولیکولی نتوانسته از ایجاد آن پیشگیری نماید. هر ساله صد هزار مورد ART در جهان انجام می شود که از میان آنها 100-200 مورد سالیانه سندرم OHSS شدید ایجاد می گردد. این یک مطالعه prospective randomized placebo- controlled Study است که در سه ماه آخر 74 و 6 ماه اول سال 75 درمرکز IVF در موسسه رویان انجام شد که هدف آن نشان دادن نقش پیشگیری کننده آلبومین در جلوگیری از ایجاد تحریک تخمدانی است.
در این بررسی 57 بیماری که تحت درمان با پروتکل های تحریک تخمک گذاری برای سیکل های
IVF یا Microinjection بودند و همگی آنها در گروه پر خطر از نظر ابتلا به هیپراستیمولاسیون محسوب می شدند بعنوان گروه نمونه انتخاب شده و 33 بیمار شاهد نیز بطور تصادفی مورد مقایسه با گروه اول قرار گرفتند.
پروتکل درمانی برای هر دو گروه
long- protocole بود که از روز 21 سیکل ماهانه قبل به مدت 2 هفته تزریق بوسرلین زیر جلدی به میزان 500 میکروگرم روزانه داشتند و بعد از ساپرس تخمدانها برای کلیه آمپول HMG روزانه سه عدد شروع می شد و زمانی که سایز فولیکول ها به بیش از 18-20mm می رسید به همگی آنها 10 هزار واحد آمپول HCG تزریق می شد و بعد از 36-34 ساعت برداشت اووسیت انجام می گرفت. در گروه نمونه در زمان گرفتن اووسیت 500 سی سی سرم نرمال سالین همراه با 50 گرم آلبومین انسانی تزریق می گردید. انتقال جنینی در مرحله (8-2) سلولی، 2 روز بعد از برداشت اووسیت انجام می شود. کلیه بیماران 5 روز پس از انتقال جنین از نظر ایجاد علایم هیپراستیمولاسیون و نیز سایز تخمدانها مورد بررسی قرار گرفتند و سطح استردیول سرم در روز تزریق HCG اندازه گیری می گردید.
کلیه بیماران از نظر تعداد اووسیت های برداشت شده و سطح استرادیول و طول فاز فولیکولر و زمان تزریق
HCG و تعداد جنین های انتقال یافته و تعداد HMG مصرفی و طول مدت نازایی هم match بوده و هیچکدام دارای اختلاف معنی دار نبودند. در گروه نمونه یک مورد سندرم هیپراسیتمولاسیون وجود داشت که بعد از 5 روز بستری در بیمارستان امام خمینی مرخص شد و در گروه شاهد 3 مورد هیپراسیتمولاسیون شدید وجود داشت که یکی از آنها در ICU بستری شد و مجبور به پاراسنتز شدند.
نتایج این مطالعه موید نقش موثر آلبومین در جلوگیری از ایجاد هیپراسیتمولاسیون تخمدانی شدید بود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):