نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

پایداری دینامیکی هواپیماگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  1388-08-08

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

نوشته حاضر مساله پایداری دینامیکی و کنترل هواپیماهای مادون صوت و ملخ دار را مورد بررسی قرار می دهد. این مرحله از کار طراحی هواپیما در واقع حد فاصل میان طراحی های اولیه و مرحله ساخت است. در این مرحله براساس مشخصات هواپیما که از طراحی اولیه و آزمایش تونل باد بر روی مدل هواپیما بدست می آید، پایداری آن در محدوده مورد نظر برای تغییرات شرایط پروازی هواپیما بررسی می گردد. در صورت مساعد بودن جوابها یا به عبارت دیگر پایدار بودن هواپیما در شرایط پروازی مورد نظر مرحله ساخت آغاز خواهد شد.
در صورتیکه طراحی مناسب نباشد، می توان در این مرحله، تغییرات لازم را برای پایدار شدن هواپیما بطور تقریبی معین کرد. که این تغییرات عمدتا شامل تغییر در ابعاد هواپیما است.
در این نوشته ابتدا مساله از نظر تئوریک بررسی شده و توابع تبدیل را بدست می آوریم. که به کمک آنها می توان پایداری هواپیما را بررسی نمود.
برنامه کامپیوتری که در این رابطه نوشته شده، کار بررسی پایداری هواپیما را براساس تئوریهای مختلف انجام می دهد، و در نهایت نمونه این بررسیها را برای یک مدل هواپیمای خاص می بینیم.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):